Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο

 

ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

 Κ Ο Ρ Ι Ν Θ Ο Υ

 

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο   Α’

 Ίδρυση – Επωνυμία – Έδρα – Σκοπός

 

Άρθρο 1ο

Ιδρύεται σωματείο με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ» Κορίνθου ( Ε.Ο.Σ. Κορίνθου), το οποίο έχει έδρα την Κόρινθο και η λειτουργία του διέπεται υπό του παρόντος καταστατικού.

 

Άρθρο 2ο

Σκοπός του σωματείου είναι:

        α. ─ Η μέριμνα για την ανάπτυξη , εξύψωση και διάδοση της ορειβασίας σε όλες της τις μορφές και εκδηλώσεις, όπως ορειβατικές αναβάσεις, ορεινές πεζοπορίες, πολυήμερες διασχίσεις ορεινών όγκων (trekking), ορειβατικό σκι, αναρρίχηση βράχου, αλπινισμός και αναβάσεις υπερυψηλών βουνών καθώς και η διάδοση της αγάπης και του σεβασμού προς την ορεινή φύση.

       β. ─ Η μέριμνα για την ανάπτυξη , εξύψωση και διάδοση του αθλήματος του ορειβατικού σκι.

       γ. ─ Η μέριμνα για την ανάπτυξη , εξύψωση και διάδοση του αθλήματος της αγωνιστικής αναρρίχησης.

       δ. ─ Η μέριμνα για την ανάπτυξη και διάδοση αθλημάτων και δραστηριοτήτων σχετιζομένων με τα βουνά και την ορεινή φύση όπως ενδεικτικά η κατάπλευση ποταμών με ειδικές προς τούτο λέμβους (kayak), η ποδηλασία βουνού (mountain bike), η σπηλαιολογία κλπ.

       ε. ─ Η συγκρότηση, η οργάνωση και ο συντονισμός ομάδων διάσωσης για περιπτώσεις ορειβατικών ατυχημάτων ή άλλου είδους ατυχημάτων στα βουνά σε συνεργασία με τις οικείες κρατικές Υπηρεσίες.

       στ. ─ Η ενεργός συμμετοχή σε θέματα προστασίας της ορεινής φύσης είτε με ιδίαν πρωτοβουλία είτε σε συνεργασία με άλλους αρμόδιους φορείς.

       ζ. ─ Η δημιουργία πλήρους ορειβατικού και αναρριχητικού αρχείου (προσώπων, σημαντικών αναβάσεων, αναρριχήσεων, ορειβατικών αποστολών εξωτερικού, αγώνων, σχολών, συγκεντρώσεων, συνεδρίων κλπ.) καθώς και ο εμπλουτισμός της βιβλιοθήκης του σωματείου με σχετικές με τους σκοπούς του εκδώσεις.

       η. ─ Η ευρύτερη διάδοση των γνώσεων των σχετικών με την ορειβασία, τα αθλήματα που εκπροσωπεί, τα βουνά και την ορεινή φύση γενικότερα.

 

Άρθρο 3ο

Προς επίτευξη των παραπάνω σκοπών του το σωματείο:

 α. ─  Οργανώνει τακτικές ορειβατικές αναβάσεις, αναρριχήσεις, ορειβατικές διασχίσεις ορεινών όγκων (trekking), διασχίσεις με ορειβατικό σκι κλπ. στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

 β. ─  Φροντίζει για την κατάρτιση των μελών του, προς τα οποία παρέχει κάθε δυνατή διευκόλυνση για τις εκδηλώσεις αυτές και γενικώς φροντίζει για την καλύτερη πρακτική και θεωρητική κατάρτιση των μελών του.

 γ. ─  Διοργανώνει και συντηρεί σχολές ορειβασίας, ορειβατικού σκι και αγωνιστικής αναρρίχησης καθώς και κέντρα προπόνησης των μελών του ή και μελών άλλων ομοειδών σωματείων, τηρώντας όμως τα προβλεπόμενα από τους σχετικούς κανονισμούς της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ορειβασίας και Αναρρίχησης (Ε.Ο.Ο.Α.).

 δ. ─  Διοργανώνει εκπαιδευτικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις (σεμινάρια, διαλέξεις, προβολές κ.α.) σχετικές με τους σκοπούς του.

 ε. ─  Προγραμματίζει και διοργανώνει τοπικές, περιφερειακές ή πανελλήνιες εκδηλώσεις όπως αναβάσεις, αναρριχήσεις βράχου, διασχίσεις, διαδρομές με ορειβατικό σκι κλπ.

στ. ─  Συμμετέχει σε διεθνείς, πανελλήνιες και τοπικές εκδηλώσεις (συνέδρια, συμβούλια, σεμινάρια, εκθέσεις κ.α.) που σχετίζονται με τους σκοπούς του.

 ζ. ─  Κατασκευάζει, επεκτείνει, διαμορφώνει και συντηρεί εγκαταστάσεις που εξυπηρετούν την ορειβασία, το ορειβατικό σκι και την αγωνιστική αναρρίχηση όπως ενδεικτικά ορειβατικά καταφύγια, ορεινούς ξενώνες, τεχνητές πίστες αναρρίχησης κλπ.

 η. ─  Μεριμνά για την χάραξη, σήμανση και συντήρηση των εθνικών και ευρωπαϊκών μονοπατιών στην Ελλάδα (Ε4 – Ε6 – Ε4/6, Ο10 κ.α.).

 θ. ─  Εκδίδει στα πλαίσια του σκοπού του ενημερωτικά δελτία, οδηγούς, μονογραφίες, χάρτες καθώς και άλλα σχετικά έντυπα.

 ι. ─  Συγκεντρώνει μεθοδικά βιβλία, περιοδικά, χάρτες, φωτογραφίες, διαφάνειες, ταινίες, κάρτες καθώς και οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες και υλικό που είναι σχετικά με τους σκοπούς του, δημιουργώντας κατάλληλα αρχεία.

ια. ─  Δημιουργεί και διατηρεί αναγνωστήριο για την μελέτη του αρχειακού και έντυπου υλικού της.

ιβ. ─  Συνεργάζεται με άλλα σωματεία της Ελλάδας και του εξωτερικού και με την Ελληνική Ομοσπονδία Ορειβασίας και Αναρρίχησης για τον προγραμματισμό και την πραγματοποίηση όλων των παραπάνω.

ιγ. ─  Συνεργάζεται με την Α/βάθμια και την Β/βάθμια Αυτοδιοίκηση καθώς και με άλλους δημόσιους φορείς για την επίτευξη των σκοπών του και συμμετέχει σε προγράμματα που οργανώνονται από αυτούς ή αναλαμβάνει την πραγματοποίησή τους όπως προγράμματα για το παιδί και το βουνό, τους νέους και το βουνό, την Τρίτη ηλικία και την ορειβατική πεζοπορία, την ανάπτυξη του ορεινού τουρισμού κλπ.

ιδ. ─  Συμμετέχει ως μέλος στην Ελληνική Ομοσπονδία Ορειβασίας και Αναρρίχησης (Ε.Ο.Ο.Α.).

ιε. ─  Παρέχει πληροφοριακά στοιχεία σε Συλλόγους, ορειβάτες, μελετητές και γενικά σε κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που ενδιαφέρεται για θέματα σχετικά με την ορειβασία, τα αθλήματα που εκπροσωπεί και την ελληνική ορεινή φύση.

      Γενικά ο Ε.Ο.Σ. μετέρχεται οποιαδήποτε νόμιμα μέσα  κρίνει πρόσφορα για την πραγματοποίηση των σκοπών του ή εκείνων των δραστηριοτήτων που απορρέουν από αυτούς.

 

   Άρθρο 4ο

   Το σωματείο έχει διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια και αυτονομία, της λειτουργίας του διεπομένης μόνον υπό των διατάξεων του παρόντος, του εκάστοτε εν ισχύει καταστατικού της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ορειβασίας – Αναρρίχησης (Ε.Ο.Ο.Α.) και της περί αθλητικών σωματείων κειμένης νομοθεσίας.

   Επέμβαση άλλου σωματείου ή και της Ε.Ο.Ο.Α. στην αυτονομία και αυτοτέλεια του Συλλόγου χωρίς διάταξη νόμου που παρέχει την ευχέρεια αυτή, δεν γίνεται αποδεκτή, ως ανίσχυρη και απορρίπτεται υποχρεωτικώς υπό του Διοικητικού Συμβουλίου του.

   Για την οικονομική του αυτοτέλεια ως πόροι του Συλλόγου καθορίζονται οι συνδρομές των μελών, το δικαίωμα εγγραφής, τυχόν έκτακτες εισφορές που θα επιβάλει η Γενική Συνέλευση, δωρεές, επιχορηγήσεις και ενισχύσεις του Κράτους, του Δήμου, άλλων φυσικών ή νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου, της Γ.Γ.Α., της Ε.Ο.Ο.Α., καθώς και έσοδα από εκδηλώσεις ή εράνους. Συμβάσεις χορηγιών ή διαφημίσεων με φυσικά ή νομικά πρόσωπα συνάπτονται υπό τον όρο τηρήσεως των κανονισμών της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής.

   Για την απόκτηση ή μεταβίβαση ακίνητης περιουσίας του Συλλόγου απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Απαγορεύεται η εκποίηση ή αλλαγή χρήσης των αθλητικών εγκαταστάσεων του Σωματείου εκτός της περίπτωσης άφευκτης ανάγκης για κατασκευή νέων, οπότε επιτρέπεται με δικαστική απόφαση.

 

 

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο   Β’

 

Άρθρο 5ο 

   Το σωματείο υφίσταται εφόσον τα τακτικά του μέλη δεν είναι λιγότερα των είκοσι (20). Ο αριθμός των μελών του σωματείου είναι απεριόριστος.

 

Άρθρο 6ο

   Τα μέλη του σωματείου διακρίνονται σε τακτικά και επίτιμα.

 

Άρθρο 7ο

1.           Ως τακτικά μέλη του σωματείου δύνανται να εγγραφούν όλοι οι φίλοι του βουνού, της ορειβασίας, της αναρρίχησης, της ορεινής πεζοπορίας κλπ. και οι επιδιδόμενοι στις δραστηριότητες που καλλιεργούνται υπό του Συλλόγου καθώς και κάθε άλλος ενδιαφερόμενος για τα αθλήματα αυτά, εφόσον πληροί τις νόμιμες προϋποθέσεις και δεν υπάγεται σε κάποιο από τα κωλύματα που προβλέπονται από τον Νόμο.

Αθλητές της ορειβασίας και της αναρρίχησης μπορούν να εγγραφούν ως μέλη στο σωματείο εφόσον έχουν συμπληρώσει το 35ο έτος της ηλικίας των.

2.           Δεν μπορεί να είναι μέλος του σωματείου:

     α)     Όποιος δεν έχει συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18ο) έτος της ηλικίας του.

     β)     Όποιος έχει καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για αδικήματα βίας στους αθλητικούς χώρους, χρήση ή διάθεση ουσιών ή μεθόδων φαρμακοδιέγερσης, ανθρωποκτονία από πρόθεση, κατασκοπεία, ληστεία, κλοπή, υπεξαίρεση, δόλια χρεωκοπία, λαθρεμπορία, φοροδιαφυγή, δωροδοκία, δωροληψία, παραχάραξη, πλαστογραφία, απιστία, απάτη, εκβίαση, συκοφαντική δυσφήμηση, έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας και οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, παράβαση του νόμου περί ναρκωτικών και περί μεσαζόντων και όποιος έχει παραπεμφθεί με αμετάκλητο βούλευμα για πράξεις που διώκονται σε βαθμό κακουργήματος.

    γ)     Όποιος έχει στερηθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση τα πολιτικά του δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση.

    δ)      Όποιος έχει τιμωρηθεί κατά τις διατάξεις του άρθρου 130 (περί τήρησης φιλάθλου      πνεύματος ) του Ν. 2725/1999 περί ερασιτεχνικού και επαγγελματικού αθλητισμού.

    ε)      Δεν επιτρέπεται να είναι μέλη του σωματείου το προσωπικό του σωματείου, για όσο χρόνο διαρκεί η πάσης φύσεως σύμβαση εργασίας του με αυτό και ένα (1) χρόνο μετά τη λήξη της, καθώς επίσης και όσοι συνάπτουν σύμβαση με το σωματείο για παροχή ή για εκτέλεση έργου με αμοιβή είτε ατομικά είτε ως ομόρρυθμοι εταίροι είτε ως διαχειριστές Ε.Π.Ε. ή μέλη διοικητικού συμβουλίου ανώνυμης εταιρείας, για όσο χρόνο διαρκεί η σύμβαση παροχής υπηρεσιών ή η εκτέλεση του έργου και για ένα (1) χρόνο μετά τη λήξη, με οποιονδήποτε τρόπο, της σύμβασης ή την παράδοση του έργου, αντίστοιχα.

 3.       Για την εγγραφή κάποιου ως μέλους απαιτείται αίτηση του ενδιαφερομένου στο διοικητικό συμβούλιο, συνοδευόμενη από  πρόταση δύο (2) μελών του σωματείου και έγκριση του συμβουλίου που παρέχεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία εξήντα (60) ημερών. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία αυτή,  η έγκριση του διοικητικού συμβουλίου θεωρείται ότι έχει αυτοδικαίως παρασχεθεί και ο ενδιαφερόμενος έχει εγγραφεί ως μέλος του σωματείου την εξηκοστή ημέρα μετά την υποβολή της αίτησης.

Για την εγγραφή αυτή εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του προέδρου του διοικητικού συμβουλίου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με αιτιολογημένη απόφασή του να μην εγκρίνει το αίτημα εγγραφής ενδιαφερομένου ως μέλους του σωματείου. Κατά της πράξης αυτής ή της παράλειψης έκδοσης διαπιστωτικής πράξης ο ενδιαφερόμενος έχει το δικαίωμα να ασκήσει αγωγή στο αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο, με την τακτική διαδικασία είτε πλέον για την καταδίκη του σωματείου σε δήλωση βούλησης.

4.       Τα μέλη του σωματείου, πλην των ιδρυτικών, μετά την πάροδο ενός (1) έτους από την εγγραφή τους, αποκτούν το δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται στα όργανα του σωματείου.

 

Άρθρο 8ο  

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις μπορεί να απονέμεται ο τίτλος του επίτιμου μέλους σε πρόσωπα που έχουν διακριθεί για την προσφορά τους στο σωματείο ή στα αθλήματα που εκπροσωπούνται από αυτό.

Τα επίτιμα μέλη ανακηρύσσονται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του συλλόγου, που λαμβάνεται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Τα επίτιμα μέλη δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου ούτε δικαίωμα ψήφου, δύνανται όμως να μετέχουν στις Γενικές Συνελεύσεις και να παίρνουν το λόγο επί διαφόρων θεμάτων.

 

Άρθρο 9ο  

Τα τακτικά μέλη καταβάλλουν δικαίωμα εγγραφής και ετήσια συνδρομή, το ποσό των οποίων ορίζεται εκάστοτε από την τακτική Γενική Συνέλευση των μελών, για περίοδο ενός ή και περισσότερων ετών.

Η Γενική Συνέλευση δύναται να καθορίζει μικρότερο ποσό εγγραφής και συνδρομής προκειμένου περί σπουδαστών ή άλλων κατηγοριών προσώπων, που η ηλικία τους δεν υπερβαίνει το 25ο έτος της ηλικίας των, καθώς επίσης και προκειμένου περί συζύγων μελών.

 

Άρθρο 10ο  

Τα μέλη του σωματείου οφείλουν να συμμετέχουν ενεργώς στις εργασίες αυτού, να αποδέχονται και να εκτελούν πρόθυμα κάθε εντολή και εργασία που τους ανατίθεται από την Γενική Συνέλευση και το Διοικητικό Συμβούλιο, να καταβάλλουν τις συνδρομές τους, να συμμετέχουν των Γενικών Συνελεύσεων αυτού, εφ΄όσον δικαιούνται, και να συμμορφούνται προς τις διατάξεις του παρόντος Καταστατικού.

Τα μέλη δικαιούνται να υποβάλλουν έγγραφες προτάσεις, γνώμες και εισηγήσεις καθώς και τα παράπονά τους προς τα αρμόδια όργανα του σωματείου.

Τα μέλη δικαιούνται να φέρουν ειδική κάρτα μέλους του Συλλόγου θεωρημένη από την Ελληνική Ομοσπονδία Ορειβασίας και Αναρρίχησης.

 

Άρθρο 11ο  

Τα μέλη δικαιούνται να αποχωρήσουν με έγγραφη παραίτησή τους γνωστοποιούμενης προς την γραμματεία του συλλόγου τουλάχιστον τρεις (3) μήνες προ της λήξεως του σωματειακού έτους και ισχύει για το τέλος αυτού.

 

Άρθρο 12ο    

Παύουν να είναι μέλη του σωματείου:

α)   Όσοι καθυστερούν την συνδρομή ενός σωματειακού έτους και δεν έχουν καταβάλει αυτήν μέχρι τη 30η Σεπτεμβρίου του επόμενου έτους. Τα μέλη αυτά διαγράφονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται κατόπιν ειδοποιήσεως προς ταμειακή τακτοποίηση και μετά την άκαρπη παρέλευση τουλάχιστον ενός μηνός από την ειδοποίηση αυτή. Για μέλη αγνώστου διαμονής η ειδοποίηση αυτή δεν απαιτείται.

β)   Οι κατόπιν αιτιολογημένης αποφάσεως των πειθαρχικών οργάνων του σωματείου διαγραφέντες κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 25 του παρόντος.

γ)   Οι διαγραφέντες για σπουδαίο λόγο με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

δ)   Πρόσωπο στο οποίο συντρέχει οποιοσδήποτε από τα πιο πάνω κωλύματα χάνει αυτοδικαίως την ιδιότητά του. Η διαπιστωτική πράξη της έκπτωσης εκδίδεται από το διοικητικό συμβούλιο του σωματείου, μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε ημερών αφότου έλαβε γνώση.

 

 

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο   Γ’

Διοίκηση και τρόπος εκλογής αυτής

 

Άρθρο 13ο

1. – Το σωματείο διοικείται από επταμελές (7μελές) Διοικητικό Συμβούλιο, η θητεία του οποίου είναι διετής (2 έτη), η οποία αρχίζει με την εκλογή του και λήγει με την εκλογή του νέου Δ.Σ..

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση μεταξύ των υποβαλλόντων υποψηφιότητα τακτικών μελών του σωματείου με μυστική ψηφοφορία.

Ταυτοχρόνως με την εκλογή του Δ.Σ. εκλέγονται και τρεις (3) αναπληρωματικοί σύμβουλοι, οι οποίοι αν χρειαστεί καλούνται προς αναπλήρωση των τακτικών, κατά σειρά πλειοψηφίας.

Σε περίπτωση ισοψηφίας γίνεται κλήρωση μεταξύ των ισοψηφούντων.

Το Δ.Σ. κατά την πρώτην αυτού συνεδρίαση, η οποία λαμβάνει χώρα το αργότερο δέκα (10) ημέρες μετά την εκλογή του, εκλέγει μεταξύ των μελών του τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γραμματέα, τον Ταμία και τους Εφόρους.

Το Δ.Σ. ασχολείται με την επιδίωξη των σκοπών του σωματείου, διαχειρίζεται την περιουσία αυτού, προπαρασκευάζει τις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης και εκτελεί τις αποφάσεις αυτής.

Σε περίπτωση παραιτήσεως του Προέδρου καλείται η Γενική Συνέλευση εντός μηνός και προβαίνει στην εκλογή νέου Προέδρου.

Εάν το Δ.Σ. διανύει το τελευταίο τρίμηνο της θητείας του εκλογή νέου Προέδρου δεν γίνεται αλλά αντικαθιστά τούτον ο Αντιπρόεδρος.

2. – Έμποροι αθλητικών ειδών καθώς και οι μέτοχοι, εταίροι, διαχειριστές και μέλη του διοικητικού συμβουλίου αθλητικής ανώνυμης εταιρείας, εφόσον αυτές έχουν ως αντικείμενο εργασιών τους την εμπορία ή την κατασκευή κάθε είδους αθλητικών ειδών, δεν επιτρέπεται να είναι μέλη του διοικητικού συμβουλίου. Η απαγόρευση αυτή ισχύει επίσης για όσους διατηρούν πρακτορεία προγνωστικών για αγώνες κάθε είδους, καθώς και για τις συζύγους, τα τέκνα και τους γονείς τους, αλλά μόνον εφόσον στο πρακτορείο τους διακινούνται δελτία προγνωστικών αγώνων που αφορούν τις αθλητικές δραστηριότητες του σωματείου.

3. – Απαγορεύεται στο Δ.Σ.  του αθλητικού σωματείου να συνάπτει συμβάσεις εργασίας, ανεξαρτήτων υπηρεσιών, έργου, προμηθειών ή οποιεσδήποτε άλλες συμβάσεις με οικονομικό αντάλλαγμα, με μέλη του Δ.Σ., με τις συζύγους, τα τέκνα, τους γονείς και τα αδέλφια τους ή με νομικά πρόσωπα στα οποία μετέχουν τα προαναφερόμενα πρόσωπα. Η παράβαση της διάταξης αυτής συνεπάγεται την έκπτωση των μελών του Δ.Σ. που έλαβαν την σχετική απόφαση. Η έκπτωση ενεργείται με απόφαση του Δικαστηρίου.

4. – Επιτρέπονται προσωρινές ταμειακές διευκολύνσεις προς το αθλητικό σωματείο από μέλη του διοικητικού συμβουλίου, για την αντιμετώπιση επειγουσών αναγκών.

5. – Η ιδιότητα του μέλους του Δ.Σ. είναι τιμητική και άμισθη.

Στα μέλη του Δ.Σ. όταν μετακινούνται εκτός του τόπου της μόνιμης κατοικίας τους για προσφορά οποιασδήποτε υπηρεσίας στο σωματείο, επιτρέπεται να καταβάλλονται έξοδα κίνησης, διαμονής και διατροφής.

6. – Το Δ.Σ. αποφασίζει και για τον αντιπρόσωπο του σωματείου και τον αναπληρωτή του στις αθλητικές ενώσεις.


 

Άρθρο 14ο

 Σύμφωνα με τα παρακάτω ειδικώς οριζόμενα τα μέλη του Δ.Σ. είναι υπεύθυνα για την τήρηση των βιβλίων του Συλλόγου τα οποία είναι:

α)  Μητρώο μελών

β) Πρακτικών Συνεδριάσεων Γενικών Συνελεύσεων

γ) Πρακτικών Συνεδριάσεων Διοικητικού Συμβουλίου

δ) Εσόδων – Εξόδων

ε) Περιουσιακών στοιχείων

στ) Πρωτοκόλλου εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων

Τα βιβλία, πριν από την χρήση τους, θεωρούνται από τον Νομάρχη ή άλλο εξουσιοδοτημένο όργανο.

 

Άρθρο 15ο

Το Δ.Σ. συνέρχεται σε συνεδρίαση τακτικώς μεν ανά δεκαπενθήμερο, εκτάκτως δε όταν παραστεί ανάγκη ή ζητηθεί τούτο εγγράφως από δύο (2) τουλάχιστον μέλη αυτού.

Το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται τουλάχιστον πέντε (5) μέλη αυτού, οι δε αποφάσεις λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων κατά την συνεδρίαση μελών, σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχυούσης της ψήφου του Προέδρου.

 

Άρθρο 16ο

Μέλη του Δ.Σ. που απουσιάζουν αδικαιολόγητα από τρεις (3) κατά σειρά συνεδριάσεις αυτού θεωρούνται παραιτηθέντα και αντικαθίστανται εκ των κατά σειρά πλειοψηφίας αναπληρωματικών, μετά από προηγούμενη ειδοποίηση των ενδιαφερομένων.

 

Άρθρο 17ο

Το Δ.Σ. είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά στην διοίκηση του σωματείου και στην διαχείριση της περιουσίας αυτού, πλην των πράξεων εκποιήσεως της ακινήτου τοιαύτης, για την οποία αρμόδια είναι η Γενική Συνέλευση. Καθώς και περί των υποθέσεων εκείνων, οι οποίες κατά το Νόμο και το παρόν Καταστατικό υπάγονται στην αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

 

Άρθρο 18ο 

Ο Πρόεδρος διευθύνει τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, υπογράφει τα έγγραφα, τα εντάλματα εισπράξεων και πληρωμών και τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, κωλυομένου δε αναπληρούται από τον Αντιπρόεδρο και τούτου κωλυόμενου από τον μεγαλύτερο στην ηλικία των υπολοίπων μελών.

Ο Πρόεδρος εκπροσωπεί τον Σύλλογο ενώπιον κάθε Διοικητικής ή Δικαστικής Αρχής καθώς και ενώπιον της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ορειβασίας και Αναρρίχησης ή και ενώπιον οποιασδήποτε άλλης Ομοσπονδίας είναι μέλος ο Σύλλογος.

 

Άρθρο 19ο 

Ο Γραμματέας διενεργεί την αλληλογραφία του Συλλόγου και τηρεί το πρωτόκολλο εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων καθώς και τα αρχεία του Συλλόγου και το Μητρώο μελών, συντάσσει τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων, τηρεί το βιβλίο περιουσιακών στοιχείων, συντονίζει τις εργασίες των υπολοίπων συμβούλων, προσυπογράφει δε μετά του Προέδρου όλα τα έγγραφα του Συλλόγου.

 

Άρθρο 20ο 

Ο Ταμίας συντάσσει και υπογράφει μετά του Προέδρου τα εντάλματα πληρωμών και εισπράξεων και ενεργεί τις εισπράξεις και τις πληρωμές, καταθέτει δε σε μία Τράπεζα κάθε ποσό που υπερβαίνει τις 20.000 δραχμές.

Το ποσό αυτό δύναται να αυξομειούται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Από την Τράπεζα ο Ταμίας δύναται να αποσύρει τις καταθέσεις του Συλλόγου, εν όλω ή εν μέρει, κατόπιν γενθκής ή ειδικής αποφάσεως του Δ.Σ. και δυνάμει ειδικού προς τούτο εγγράφου υπογεγραμμένου υπό του Προέδρου και του Γραμματέα.

Ο Ταμίας κωλυόμενος ή απών αναπληρούται από μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτόν τον ίδιο και με δική του ευθύνη.

Επί των ενταλμάτων πληρωμών ο Ταμίας πρέπει να αναγράφει πάντοτε και τον αριθμό της απόφασης του Δ.Σ. με την οποία ενεκρίθη η δαπάνη.

Ο Ταμίας επίσης συντάσσει καταστάσεις της ταμειακής κινήσεως και υποβάλλει αυτές στο Δ.Σ. κατά το τέλος κάθε τριμηνίας, οι καταστάσεις δε αυτές πρέπει να περιλαμβάνουν αναλυτικώς τα έσοδα και τα έξοδα μετά των σχετικών δικαιολογητικών αποδείξεων.

Ο Ταμίας τέλος συντάσσει τον διαχειριστικό απολογισμό και προϋπολογισμό του έτους, συνυπογράφει αυτόν μετά του Προέδρου και υποβάλλει αυτόν προς έγκριση στην τακτική Γενική Συνέλευση.

 

 

Άρθρο 21ο 

Έφοροι

 

α) Ο Έφορος ορειβασίας, αναρρίχησης και ορειβατικού σκι εισηγείται στο Δ.Σ. το πρόγραμμα αναβάσεων και λοιπών αθλητικών εκδηλώσεων του Συλλόγου, φροντίζει και εποπτεύει για την τήρηση αυτών, έχει την εποπτεία της εύρυθμης λειτουργίας των εντευκτηρίων του Συλλόγου και συντάσσει τις εκθέσεις αναβάσεων και υπολοίπων αθλητικών εκδηλώσεων του σωματείου καθώς και την ετήσια έκθεση δραστηριότητας του Συλλόγου, η οποία υποβάλλεται στην Ε.Ο.Ο.Α.

β) Ο Έφορος υλικού έχει την επιμέλεια για την αγορά, φύλαξη και προσωρινή διάθεση στα μέλη των αθλητικών υλικών (ορειβασίας, αναρρίχησης, ορειβατικού σκι κλπ.) και είναι υπεύθυνος για την τήρηση του βιβλίου υλικού.

γ)  Ο Έφορος καταφυγίου είναι υπεύθυνο για την εύρυθμη λειτουργία των καταφυγίων και μεριμνά για τις εργασίες κατασκευής και συντήρησης αυτών καθώς και για οποιοδήποτε σχετικό με αυτά θέμα, κυρίως δε παρέχει πληροφοριακά στοιχεία σε Συλλόγους, ορειβάτες, μελετητές και γενικά σε κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που ενδιαφέρεται για τα καταφύγια ιδιοκτησίας ή διαχειρίσεως του Συλλόγου.

Απόντες ή κωλυόμενοι αναπληρούνται από άλλα μέλη, οριζόμενα υπό του Δ.Σ.

Το Δ.Σ. δύναται για ορισμένες εγκαταστάσεις (καταφύγια, τεχνητές και φυσικές πίστες α κλπ) να ορίσει έναν ή περισσότερους Εφόρους από τα τακτικά μέλη του Συλλόγου, εφόσον έχουν παρέλθει δύο (2) έτη από της εγγραφής τους.

 

 

 Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο   Δ’

Η Γενική Συνέλευση

 

Άρθρο 22ο 

 Η Γενική Συνέλευση των μελών αποτελείται από τα ταμειακώς εν τάξει μέλη του Συλλόγου. Καλείται τακτικώς μεν κατά το πρώτο δεκαήμερο του μηνός Δεκεμβρίου εκάστου έτους και εκτάκτως εάν κριθεί αναγκαίο από το Δ.Σ. του Συλλόγου ή αν ζητηθεί τούτο με έγγραφη αίτηση υπογεγραμμένη από το 1/5 των ταμειακώς εν τάξει τακτικών μελών του Συλλόγου, στην οποία θα ορίζονται και τα θέματα της ημερήσιας διατάξεως.

Οι έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις πρέπει να συγκαλούνται με ευθύνη του Δ.Σ. εντός δεκαπέντε ημερών από της υποβολής της σχετικής αιτήσεως.

Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει νομίμως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως παρισταμένου του ημίσεως πλέον ενός των ταμειακώς εν τάξει τακτικών μελών του Συλλόγου. Μη υπαρχούσης απαρτίας ή διακοπείσης της συνελεύσεως για έλλειψη απαρτίας, αυτή συνέρχεται εκ νέου εντός 10 ημερών, λογιζομένη εν απαρτία με οποιονδήποτε αριθμό παρόντων ταμειακώς εν τάξει τακτικών μελών και αποφασίζει επί των μη συζητηθέντων θεμάτων.

Στην Τακτική Γενική Συνέλευση εκτίθενται τα πεπραγμένα του Δ.Σ., υποβάλλεται ο διαχειριστικός απολογισμός του λήξαντος έτους, επί του οποίου αναγιγνώσκεται και η έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής, ψηφίζεται ο προϋπολογισμός του επόμενου έτους και διενεργούνται οι αρχαιρεσίες.

Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών.

Κατά την διενέργεια των αρχαιρεσιών και την ψηφοφορία εάν οι υποψήφιοι για μέλη του Δ.Σ. ή της Εξελεγκτικής Επιτροπής ή του Πειθαρχικού Συμβουλίου δεν λάβουν την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών επαναλαμβάνεται η ψηφοφορία για τις μη καταληφθείσες θέσεις, μεταξύ των σχετικώς πλειονοψηφησάντων υποψηφίων, του αριθμού αυτών μη δυναμένου να υπερβεί το διπλάσιο των αδιαθέτων εδρών.

Οι προσκλήσεις για τις Γενικές Συνελεύσεις γίνονται έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζομένη ημερομηνία και τα μέλη λαμβάνουν γνώση είτε με ιδιαίτερο έγγραφο ή με δημοσίευση της προσκλήσεως στον τοπικό ημερήσιο Τύπο.

Στην πρόσκληση πρέπει να αναγράφονται όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Αποφάσεις επί θεμάτων που δεν αναγράφονται στην πρόσκληση για την σύγκλιση της Γενικής Συνέλευσης είναι άκυροι.

 

Άρθρο 23ο 

Η Εξελεγκτική Επιτροπή

 

 Η Εξελεγκτική Επιτροπή αποτελείται από τρία (3) τακτικά μέλη, εκλέγεται κάθε δύο (2) έτη με μυστική ψηφοφορία από την Γενική Συνέλευση και υποβάλλει σε αυτήν από του επομένου από της εκλογής της έτους έκθεση επί της οικονομικής διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου.

Οι περιορισμοί που αναφέρονται στο άρθρο 13 παρ. 2 του παρόντος ισχύουν και για τα μέλη της Εξελεγκτικής Επιτροπής.

 

 

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο   Ε’

Πειθαρχικό Συμβούλιο

 

Άρθρο 24ο 

 Συγχρόνως με την εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου, η τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε δύο (2) έτη με μυστική ψηφοφορία και το Πειθαρχικό Συμβούλιο του Συλλόγου, που αποτελείται από τρία (3) τακτικά μέλη και τρία (3) αναπληρωματικά.

Το Πειθαρχικό Συμβούλιο εκλέγει τον Πρόεδρο μεταξύ των μελών του. Το Πειθαρχικό Συμβούλιο λογίζεται εν απαρτία παρόντων πάντων των μελών, αποφαίνεται δε κατά πλειοψηφία.

 

Άρθρο 25ο 

Πάντοτε μετά από εισήγηση του Δ.Σ. το Πειθαρχικό Συμβούλιο, και πάντως μετά από ακρόαση του ενδιαφερομένου, επιβάλλει πειθαρχικές ποινές για βαρεία παράβαση του Καταστατικού του Συλλόγου ή των κανονισμών ορειβασίας, αναρρίχησης, ορειβατικού σκι, χρήσεως των αθλητικών εγκαταστάσεων κλπ. καθώς και για διαγωγή καταφώρως απάδουσα προς τους σκοπούς του Συλλόγου ή για πράξεις επιβλαβείς σε αυτόν και εν γένει για ανάρμοστη και αντιαθλητική διαγωγή.

Οι αποφάσεις του Πειθαρχικού Συμβουλίου, οι οποίες πρέπει να είναι πλήρως αιτιολογημένες, καταχωρούνται σε ιδιαίτερο βιβλίο πρακτικών, το οποίο τηρείται από ένα από τα μέλη του, κοινοποιούνται δε στο Δ.Σ. και την Ε.Ο.Ο.Α. για την εκτέλεση αυτών.

Οι επιβαλλόμενες πειθαρχικές ποινές ορίζονται αναλόγως του παραπτώματος και κατά την κρίση του Πειθαρχικού Συμβουλίου και μπορεί να είναι:

1. – Η έγγραφη παρατήρηση.

2. – Η αυστηρή έγγραφη επίπληξη.

3. – Η απαγόρευση εισόδου στα εντευκτήρια του Συλλόγου και στις αθλητικές εγκαταστάσεις αυτού για ορισμένο χρονικό διάστημα και όχι πλέον του ενός έτους.

4. – Η απαγόρευση συμμετοχής στις αθλητικές εκδηλώσεις του συλλόγου ή και άλλων Συλλόγων ή και της Ε.Ο.Ο.Α. για διάστημα όχι μεγαλύτερο του ενός έτους.

Κανένα από τα μέλη δεν δύναται να τιμωρηθεί χωρίς προηγουμένως να απολογηθεί.

 

 

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο   Ζ’

Ομάδες

 

Άρθρο 26ο 

 Στο Σύλλογο είναι δυνατόν να λειτουργούν: α) Ομάδα νέων ορειβατών, β) Ομάδα νέων αναρριχητών, γ) Σπηλαιολογική Ομάδα.

Στις δύο πρώτες ομάδες μπορούν να συμμετέχουν νέες και νέοι ηλικίας μέχρι 18 ετών, στην δε Τρίτη ομάδα κάθε μέλος του Συλλόγου που επιθυμεί τούτο.

Τα της λειτουργίας των ομάδων αυτών διέπονται από τις διατάξεις του Καταστατικού, από ειδικό Κανονισμό που δύναται να συντάξει προς τούτο το Δ.Σ. και που θα τεθεί σε ισχύ αφού εγκριθεί από την Γ.Σ. και εφόσον δεν α τροποποιεί τις διατάξεις του παρόντος.

Σε κάθε περίπτωση η λειτουργία των ομάδων αυτών και οι εσωτερικοί κανονισμοί των δεν επιτρέπεται να έρχονται σε αντίθεση με τα όσα ορίζονται από τον Νόμο και από τους σχετικούς Κανονισμούς της Ε.Ο.Ο.Α.

Το Δ.Σ. κατόπιν ομόφωνης απόφασης, εγκριμένης υπό της Γενικής Συνελεύσεως του Συλλόγου, δύναται να διαλύσει τις ομάδες αυτές σε περίπτωση εκτροπής από τον σκοπό λειτουργίας τους. Διαλυθείσα η ομάδα δύναται να ανασυσταθεί και πάλι κατόπιν αποφάσεως του Δ.Σ. .

 

 

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο   Η’

Γενικές Διατάξεις

 

Άρθρο 27ο 

Το Δ.Σ. δικαιούται να καταρτίζει κανονισμούς λειτουργίας των αθλημάτων, των εντευκτηρίων, των αγωνιστικών χώρων, της χρήσεως των αθλητικών εγκαταστάσεων, των ομάδων κλπ., οι οποίοι όμως τίθενται σε εφαρμογή μετά από προηγούμενη έγκρισή τους από την Γενική Συνέλευση.

Οι κανονισμοί αυτοί πρέπει να συνάδουν με τα οριζόμενα από την Ε.Ο.Ο.Α. και από τον εκάστοτε ισχύοντα αθλητικό Νόμο.

 

Άρθρο 28ο 

Η τροποποίηση του παρόντος Καταστατικού καθώς και η διάλυση του Συλλόγου αποφασίζεται από την Γενική Συνέλευση, κατά την οποία απαιτείται η παρουσία του ημίσεος τουλάχιστον των μελών και η πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των παρόντων.

Σε περίπτωση διαλύσεως του Συλλόγου η περιουσία αυτού περιέρχεται στην Γενική Γραμματεία Αθλητισμού.

 

Άρθρο 29ο 

Ο Σύλλογος μπορεί να συγχωνευθεί με άλλο αθλητικό σωματείο που καλλιεργεί τον ίδιο κλάδο άθλησης, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης αυτού, και να ιδρυθεί έτσι νέο σωματείο που μπορεί να φέρει την επωνυμία ενός ή περισσοτέρων από τα συγχωνευθέντα σωματεία ή οποιαδήποτε άλλη ονομασία.

 

Άρθρο 30ο 

Ο Σύλλογος έχει στρογγυλή σφραγίδα η οποία στην περιφέρεια φέρει τις λέξεις ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ και στο κέντρο παράσταση εικονίζουσα αετό, ο οποίος κρατάει με τα νύχια του ορειβατική σκαπάνη και υπερίπταται των  κορυφών του Ολύμπου.

 

Άρθρο 31ο 

Θέματα τα οποία δεν προβλέπονται στο παρόν Καταστατικό ρυθμίζονται από τις περί σωματείων διατάξεις του Αστικού Κώδικα καθώς και από τον εκάστοτε ισχύοντα περί αθλητικών σωματείων Νόμο.

 

Άρθρο 32ο 

Το παρόν Καταστατικό αποτελείται από 32 άρθρα, αποτελεί τροποποίηση του από 125.1975 Καταστατικού, ενεκρίθη στις 11 Δεκεμβρίου 1999 κατ΄ άρθρο και στο σύνολό του από την τακτική Γενική Συνέλευση του Συλλόγου, θα τεθεί δε σε ισχύ από της νομίμου δημοσιεύσεώς του στο βιβλίο σωματείων του Πρωτοδικείου Κορίνθου.

 

 

Κόρινθος, 11 Δεκεμβρίου 1999

 

                             Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                               Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

                       ΑΝΤΩΝΗΣ ΝΤΡΟΥΔΗΣ                                                       ΜΑΡΙΑ ΦΟΥΡΙΩΤΗ 

 

 

Ημερολόγιο

Banner Εντελβαις
Banner Kavouras
Banner Ιωάννα Νακοπούλου
Banner Tsolakos
Banner Freeride Bikes
Banner Φουριώτη
Banner Καλαμακι
Banner οικονομου μ
Banner Βαμβακάρης
banner-all-creations
banner-arxontiko
banner-alfiton
kritselas
karav