ΦΕΚ 3796/τ. Β΄/16-08-2021
Άρθρο μόνο
Περιορισμοί των περιοχών
του άρθρου πρώτου της από 5.8.2021
Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου
1. Οι απαγορεύσεις της παρ. 1 του άρθρου πρώτου της από 5.8.2021 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 138), όπως η ισχύς αυτής παρατάθηκε με
τις υπό στοιχεία 1019/4/24-ε’/8.8.2021 (Β’ 3661) και
1019/4/24-η’/12.8.2021 (Β’ 3746) κοινές υπουργικές
αποφάσεις, περιορίζονται σε (α) περιοχές NATURA,
(β) δάση, (γ) εθνικούς δρυμούς, (δ) αισθητικά δάση
και (ε) άλση εντός οικιστικών ιστών, για τις περιφερειακές ενότητες των οποίων ο ημερήσιος χάρτης
επικινδυνότητας για πυρκαγιά, σύμφωνα με τις προβλέψεις της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, φέρει κατ’ ελάχιστο κατηγορία κινδύνου (βαθμίδα) 4 (τέσσερα).
2. Η παρούσα ισχύει από την Τρίτη, 17 Αυγούστου
2021 και ώρα 06:00 έως και την Παρασκευή, 20 Αυγούστου 2021 και ώρα 06:00, με την επιφύλαξη παράτασης ή εκ νέου ενεργοποίησης της εφαρμογής της από
5.8.2021 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, σύμφωνα
με το δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου πέμπτου
της ίδιας Πράξης.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Με άλλα λόγια όταν η περιοχή που θέλουμε να πάμε για περπάτημα έχει στο χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς κίτρινο, μπλε ή πράσινο χρώμα μπορούμε να περπατήσουμε.
Όταν έχει πορτοκαλί ή κόκκινο απαγορεύεται η πεζοπορία.

Ημερολόγιο

Banner Εντελβαις
Banner Kavouras
Banner Ιωάννα Νακοπούλου
Banner Tsolakos
Banner Freeride Bikes
Banner Φουριώτη
Banner Καλαμακι
Banner οικονομου μ
Banner Βαμβακάρης
banner-all-creations
banner-arxontiko
banner-alfiton
kritselas
karav