Η Χάρτα της Γης  

Προοίµιο  

Βρισκόµαστε σε µια σηµαντική καµπή στη γήινη ιστορία, σε µια χρονική στιγµή όπου η ανθρωπότητα πρέπει να επιλέξει το µέλλον της. Καθώς ο κόσµος καθίσταται ολοένα και πιο αλληλοεξαρτώµενος και εύθραυστος, το µέλλον προοιωνίζει µεγάλους κινδύνους και ταυτόχρονα µεγάλες υποσχέσεις. Για να βαδίσουµε µπροστά,  χρειάζεται να αναγνωρίσουµε, πως, εν µέσω της υπέροχης διαφοροποίησης που παρουσιάζουν οι κουλτούρες και οι µορφές ζωής, αποτελούµε µία ανθρώπινη οικογένεια και µία κοινότητα µε κοινό πεπρωµένο πάνω στη Γη. Συµπράττοντας µεταξύ µας, θα εγκαθιδρύσουµε µια βιώσιµη παγκόσµια κονωνία, θεµελιωµένη στο σεβασµό για τη φύση, τα πανανθρώπινα δικαιώµατα, την οικονοµική δικαιοσύνη, και µια κουλτούρα ειρήνης. Για το σκοπό αυτό είναι απαραίτητο, εµείς, οι κάτοικοι της Γης, να διακηρύξουµε την ευθύνη µας ο ένας απέναντι στον άλλο, προς την ευρύτερη κοινότητα της ζωής και προς τις µελλοντικές γενεές.  

 

Η Γη, το Σπίτι µας  

Η Ανθρωπότητα αποτελεί µέρος ενός απέραντου εξελισσόµενου κόσµου. Η Γη, το σπίτι µας, είναι ζωντανή, µε µια µοναδική κοινότητα ζωής. Οι δυνάµεις της φύσης καθιστούν την ύπαρξη µια απαιτητική και αβέβαιη περιπέτεια, αλλά η Γη παρέχει τις συνθήκες που είναι ουσιαστικές για την εξέλιξη της ζωής. Η ανθεκτικότητα της κοινότητας της Ζωής και η ευηµερία της ανθρωπότητας εξαρτώνται από τη διατήρηση µιας υγιούς βιόσφαιρας µε όλα της τα οικολογικά συστήµατα, της πλούσιας ποικιλίας φυτών και ζώων, ευφορίας της γης, καθαρών υδάτων και καθαρού αέρα. Το πλανητικό περιβάλλον µε τους πεπερασµένους πόρους αποτελεί ζήτηµα κοινής ανησυχίας για όλους τους λαούς. Η προστασία της ζωτικότητας της Γης, η ποικιλοµορφία, και η οµορφιά είναι ένα ιερό καταπίστευµα.  

Η Παγκόσµια Κατάσταση  

Τα κυρίαρχα µοντέλα παραγωγής και κατανάλωσης προκαλούν περιβαλλοντική καταστροφή, την εξάντληση των πόρων και τη µαζική εξάλειψη βιολογικών ειδών. Ολόκληρες κοινότητες υπονοµεύονται. Τα πλεονεκτήµατα της εξέλιξης δεν κατανέµονται δίκαια, µε αποτέλεσµα το χάσµα µεταξύ πλουσίων και φτωχών να διευρύνεται. Η αδικία, η φτώχια, η αµάθεια και η βιαιότητα είναι πλατιά διαδεδοµένα, αποτελώντας αιτία µεγάλης συµφοράς. Μια χωρίς προηγουµένο πληθυσµιακή  αύξηση έχει σαν συνέπεια την επιβάρυνση των οικολογικών και κοινωνικών συστηµάτων. Τα θεµέλια της παγκόσµιας ασφάλειας απειλούνται. Οι τάσεις αυτές είναι επικίνδυνες, χωρίς ωστόσο να είναι αναπότρεπτες.  

Μπροστά στις Προκλήσεις 

Εµείς επιλέγουµε, αν θα συνεταιριστούµε σε παγκόσµια κλίµακα, προκειµένου να φροντίσουµε τη Γη και τους συνανθρώπους µας ή θα διακινδυνέψουµε να καταστραφούµε, εµείς και η βιοποικιλότητα. Χρειάζονται αλλαγές εκ βάθρων στις αξίες, τους θεσµούς και τον τρόπο της ζωής µας. Πρέπει  να αντιληφθούµε, πως όταν έχουν  καλυφθεί οι βασικές ανάγκες, η ανθρώπινη εξέλιξη σηµαίνει πρωταρχικά να ζεις περισσότερο και όχι να αποκτάς περισσότερα. ∆ιαθέτουµε τη γνώση και την τεχνολογία για να το πραγµατοποιήσουµε, µειώνοντας το αντίκτυπο των παρεµβάσεών µας στο περιβάλλον. Η εµφάνιση µιας παγκόσµιας κοινότητας πολιτών διανοίγει νέες ευκαιρίες για την οικοδόµηση ενός δηµοκρατικού και συµπονετικού κόσµου. Οι περιβαλλοντικές, οικονοµικές, πολιτικές, κοινωνικές και πνευµατικές µας προκλήσεις είναι αλληλοσυνυφασµένες, και µαζί έχουµε τη δυνατότητα να εκπονήσουµε περιεκτικές λύσεις.  

Παγκόσµια Ευθύνη

Για να πραγµατοποιήσουµε αυτούς τους στόχους, θα πρέπει να αποφασίσουµε να ζούµε µε µια αίσθηση οικουµενικής ευθύνης,  ταυτίζοντας τον εαυτό µας µε ολόκληρη την κοινότητα της Γης όπως και µε τις τοπικές κοινότητές µας. Είµαστε πολίτες σε διάφορα έθνη και την ίδια στιγµή σε έναν κόσµο, όπου το τοπικό και το παγκόσµιο συνδέονται. Όλοι µετέχουν στην ευθύνη για την τωρινή και τη µελλοντική ευηµερία της ανθρώπινης οικογένειας και ευρύτερα της ζωής στον κόσµο. Το πνεύµα της ανθρώπινης αλληλεγγύης και της συγγένειας µε κάθε ζωή ενισχύεται άµα ζούµε µε σεβασµό για το µυστήριο της ύπαρξης, ευγνωµοσύνη για το δώρο της ζωής, και ταπεινότητα σχετικά µε τη θέση του ανθρώπου µέσα στη φύση.  
Προβάλλει η επιτακτική ανάγκη να µοιραστούµε ένα όραµα µε ουσιώδεις αξίες, παρέχοντας ένα ηθικό έρεισµα για την δηµιουργία µιας παγκόσµιας κοινότητας. Γι’ αυτό, µε µία ελπίδα και προσδοκία, θεσπίζουµε τις ακόλουθες αλληλοσυσχετιζόµενες αρχές ενός βιώσιµου τρόπου διαβίωσης, σαν ένα κοινό κριτήριο, βάσει του οποίου θα καθοδηγείται και θα αξιολογείται η στάση όλων των ατόµων, των οργανώσεων, των επιχειρήσεων, των κυβερνήσεων και των υπερεθνικών θεσµών.

Οι Αρχές του Καταστατικού Χάρτη της Γης  

Ι. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙ∆Α ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ

1. ∆είξε το σεβασµό σου προς τη Γη και προς τη ζωή σε όλες τις εκφάνσεις της. α. Αναγνώρισε πως όλα τα όντα αλληλοεξαρτώνται και πως κάθε µορφή ζωής είναι πολύτιµη, ανεξαρτήτως της αξίας που της προσδίδουν οι άνθρωποι. β. ∆είξε πίστη στην έµφυτη αξιοπρέπεια όλων των ανθρώπινων υπάρξεων και στο διανοητικό, καλλιτεχνικό, ηθικό και πνευµατικό δυναµικό της ανθρωπότητας.  
2. Φρόντισε για την κοινότητα της  ζωής, µε κατανόηση, ευσπλαχνία, και αγάπη. α. Αποδέξου πως  παράλληλα µε το δικαίωµα της κτήσης, διαχείρισης και χρήσης των φυσικών πόρων έρχεται το καθήκον της παρεµπόδισης κάθε περιβαλλοντικής βλάβης, καθώς και της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωµάτων. β. Αναγνώρισε, πως µεγαλύτερη ελευθερία, γνώση και δύναµη συνεπάγονται αυξηµένη ευθύνη για την προώθηση του κοινού οφέλους.  
3. Οικοδόµησε δηµοκρατικές κοινωνίες, που να είναι δίκαιες, συµµετοχικές, βιώσιµες και ειρηνικές. α. ∆ιασφάλισε, ώστε οι κοινότητες κάθε κλίµακας να αποτελούν εγγύηση για τα ανθρώπινα δικαιώµατα και τις θεµελιώδεις ελευθερίες και πρόσφερε σε κάθε άτοµο µια ευκαιρία να αναδείξει ολόπλευρα το δυναµικό του/της. β. Προήγαγε την οικονοµική και κοινωνική δικαιοσύνη, παρέχοντας στον καθένα τη δυνατότητα να εξασφαλίσει σίγουρη και ουσιαστική διαβίωση µε οικολογική συνείδηση.  
4. ∆ιαφύλαξε τη γενναιοδωρία και την οµορφιά του πλανήτη Γη για τη  σηµερινή και τις µέλλουσες γενεές. α. Αναγνώρισε πως η ελευθερία δράσης σε  κάθε γενιά έχει σαν γνώµονα τις ανάγκες των επόµενων γενεών. β. Μετέφερε στις επόµενες γενεές αξίες, παραδόσεις και θεσµούς που στηρίζουν την µακρόπνοη ανάπτυξη των ανθρώπινων και οικολογικών κοινοτήτων της Γης.  

Για την εκπλήρωση των τεσσάρων αυτών ευρύτερων δεσµεύσεων, υπάρχει ανάγκη για :  

ΙΙ. ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 

5. Προστάτευσε και αποκατάστησε την ακεραιότητα των οικοσυστηµάτων της Γης, επιδεικνύοντας ειδική µέριµνα για την βιοποικιλότητα και τις φυσικές διαδικασίες διατήρησης της ζωής. α. Υιοθέτησε σε όλα τα επίπεδα βιώσιµα αναπτυξιακά προγράµµατα και κανονισµούς, καθιστώντας αναπόσπαστο στοιχείο σε όλες τις αναπτυξιακές πρωτοβουλίες τη διατήρηση και αποκατάσταση του περιβάλλοντος.  β. Προήγαγε την προστασία της έµβιας φύσης και της βιόσφαιρας, συµπεριλαµβάνοντας την άγρια φύση και τις θαλάσσιες περιοχές, έτσι ώστε να προστατεύονται τα οικοσυστήµατα του πλανήτη, να διατηρείται η βιοποικιλότητα και  να παραµένει η φυσική µας κληρονοµιά. γ. Προώθησε την αποκατάσταση απειλούµενων ειδών και οικοσυστηµάτων.   δ. Θέσε υπό έλεγχο και εξολόθρευσε κάθε τύπου αφύσικους ή γενετικά τροποποιηµένους οργανισµούς, επιβλαβείς  για τα εγχώρια είδη και το περιβάλλον και παρεµπόδισε την εισαγωγή τέτοιων βλαβερών παραγόντων. ε. Ρύθµισε τη χρήση ανανεώσιµων πόρων, όπως είναι το νερό, τα εδάφη, τα δασικά προϊόντα και  η θαλάσσια ζωή, έτσι ώστε να µην γίνεται υπέρβαση των ορίων ανανέωσης και να προστατεύεται η υγεία των οικοσυστηµάτων. στ. ∆ιευθέτησε την διαδικασία εξόρρυξης και χρήσης των µη ανανεώσιµων πόρων, όπως είναι τα ορυκτά και οι καύσιµες πρώτες ύλες, έτσι ώστε η εξάντληση να παραµένει σε χαµηλά επίπεδα και να µην επιβαρύνεται σοβαρά το περιβάλλον.  
6. Υιοθέτησε την παρεµπόδιση της βλάβης, ως την βέλτιστη µέθοδο περιβαλλοντικής προστασίας και σε περίπτωση έλλειψης γνώσεων εφάρµοσε προσεγγιστικές µεθόδους πρόληψης. α. Ανάλαβε δράση για να αποφευχθεί η πιθανότητα µιας σοβαρής ή µη αναστρέψιµης περιβαλλοντικής βλάβης, ακόµα και όταν η επιστηµονική γνώση είναι ελλιπής ή περιορισµένη.  
β. Κάλεσε όσους ισχυρίζονται πως η ανάληψη κάποιας προτεινόµενης δραστηριότητας δεν θα επιφέρει σηµαντική βλάβη να αποδείξουν το αντίθετο και ανάγκασε τους εµπλεκόµενους να αναλάβουν την ευθύνη για κάθε περιβαλλοντική βλάβη.
γ. ∆ιασφάλισε, ώστε η λήψη αποφάσεων να κατευθύνει τις επισωρευτικές, µακροπρόθεσµες, έµµεσες, πολυδιάστατες και παγκόσµιες συνέπειες των ανθρώπινων δραστηριοτήτων. δ. Απότρεψε τη µόλυνση σε κάθε τοµέα του περιβάλλοντος και µην επιτρέπεις στην παραγωγή ραδιενεργών, τοξικών ή άλλων επικίνδυνων ουσιών. ε. Απόφυγε κάθε στρατιωτική δραστηριότητα που βλάπτει το περιβάλλον.  
7. Υιοθέτησε µοντέλα παραγωγής, κατανάλωσης και αναπαραγωγής που σέβονται  τις αναπαραγωγικές ικανότητες του πλανήτη, τα ανθρώπινα δικαιώµατα και την ευηµερία της κοινότητας. α. Μείωσε, επαναχρησιµοποίησε και ανακύκλωσε τα υλικά που χρησιµοποιούνται από συστήµατα παραγωγής και κατανάλωσης και  βεβαιώσου ως προς τη δυνατότητα αφοµοίωσης των υπολειµµάτων από τα οικοσυστήµατα. β. Ενήργησε µε αυτοσυγκράτηση  και αποτελεσµατικότητα σε ότι αφορά τη χρήση ενέργειας και στηρίξου όλο και περισσότερο σε ανανεώσιµες πηγές, όπως είναι η ηλιακή και η αιολική ενέργεια. γ. Προώθησε την ανάπτυξη, υιοθέτηση και δίκαιη κατανοµή τεχνολογίας φιλικής προς το  περιβάλλον. δ. Ενσωµάτωσε στην τιµή πώλησης των προϊόντων και υπηρεσιών το πλήρες περιβαλλοντικό και κοινωνικό κόστος τους και πρόσφερε στους καταναλωτές την ευκαιρία να γνωρίσουν προϊόντα που ανταποκρίνονται στις υψηλότερες κοινωνικές και περιβαλλοντικές προδιαγραφές. ε. ∆ιασφάλισε καθολική  πρόσβαση σε ένα σύστηµα υγείας που προωθεί υγιείς και υπεύθυνες  αναπαραγωγικές διαδικασίες. στ. Υιοθέτησε πρότυπα που δίνουν έµφαση στην ποιότητα της ζωής και την υλική επάρκεια στα πλαίσια του πεπερασµένου κόσµου µας.  
8. Μελέτησε σε βάθος την οικολογική βιωσιµότητα και προώθησε την ανοικτή ανταλλαγή  και ευρεία εφαρµογή της αποκτώµενης γνώσης. α. Υποστήριξε τη διεθνή επιστηµονική και τεχνική συνεργασία για τη  βιωσιµότητα, δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στις ανάγκες των αναπτυσσόµενων χωρών. β. Αναγνώρισε και διαφύλαξε την παραδοσιακή γνώση και πνευµατική σοφία σε κάθε κουλτούρα που συµβάλλει στην περιβαλλοντική προστασία και στην ανθρώπινη ευηµερία.  γ. Βεβαιώσου, ότι οι πληροφορίες που έχουν ζωτική σηµασία για την ανθρώπινη υγεία και την προστασία του περιβάλλοντος, συµπεριλαµβανοµένων γενετικών πληροφοριών, παραµένουν ευρύτερα διαθέσιµες στο πλατύ κοινό.  

ΙΙΙ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ  

9. Εξάλειψε τη φτώχια, σαν ηθικό, κοινωνικό και περιβαλλοντικό καθήκον. Α. Εξασφάλισε το δικαίωµα για πόσιµο νερό, καθαρό αέρα, τροφή, εδάφη χωρίς µόλυνση, στέγαση και εγκαταστάσεις υγιεινής, µε κατανοµή των απαιτούµενων εθνικών και παγκόσµιων πόρων. β. Ενδυνάµωσε κάθε ανθρώπινο ον,  παρέχοντας την εκπαίδευση και τα µέσα, ώστε να εξασφαλίζεται µια ικανοποιητική διαβίωση και συγκρότησε δίκτυα προστασίας και ασφάλειας για όσους αδυνατούν να εξασφαλίσουν τα προς το ζην. γ. Μερίµνησε για τους καταφρονηµένους, προστάτεψε τους ευπαθείς, υπηρέτησε τους δυστυχούντες και βοήθησέ τους να αναπτύξουν το δυναµικό τους και να πραγµατοποιήσουν τις προσδοκίες τους.
10. ∆ιασφάλισε, ώστε οικονοµικές δραστηριότητες και οι θεσµοί σε όλα τα επίπεδα προωθούν την ανθρώπινη εξέλιξη µε δίκαιο και βιώσιµο τρόπο. α. Προώθησε την δίκαιη κατανοµή του πλούτου σε κάθε έθνος και µεταξύ των εθνών. β. Ενίσχυσε τους διανοητικούς, οικονοµικούς, τεχνικούς και κοινωνικούς πόρους των αναπτυσσόµενων εθνών και απάλλαξέ τα από το βάρος των διεθνών χρεών. γ. Βεβαιώσου, πως το εµπόριο στο σύνολό του υποστηρίζει τη χρήση βιώσιµων πόρων, την προστασία του περιβάλλοντος και εργασιακές δοµές που συντελούν στην πρόοδο. δ. Ζήτησε από πολυεθνικές εταιρίες και εθνικούς οικονοµικούς οργανισµούς να ενεργούν µε διαφάνεια προς το κοινό όφελος και κατάστησέ τις υπεύθυνες για τις συνέπειες των δραστηριοτήτων τους.  
11. ∆ιασφάλισε την ισότητα και την ισοτιµία των φύλων σαν προϋπόθεση για τη βιώσιµη ανάπτυξη και διαβεβαίωσε καθολική πρόσβαση στην εκπαίδευση, την υγειονοµική περίθαλψη και την οικονοµική ευκαιρία. α. Προασπίσου τα ανθρώπινα δικαιώµατα των  γυναικών και των κοριτσιών και βάλε τέλος σε κάθε βιαιότητα απέναντί τους. β. Προώθησε την ενεργή συµµετοχή των γυναικών σε όλους τους τοµείς της οικονοµικής, πολιτικής, δηµόσιας, κοινωνικής και πολιτιστικής ζωής, καθιστώντας τις πλήρεις και ισότιµους εταίρους, υπεύθυνα άτοµα στη λήψη αποφάσεων, ηγέτες και παρέχοντας τους τη δυνατότητα να επωφελούνται ολόπλευρα από κάθε είδους ευεργετικά οφέλη.  γ. Ενίσχυσε τις οικογένειες και ενδυνάµωσε ένα καθεστώς ασφάλειας και στοργικής κατανόησης µεταξύ όλων των µελών.  
12. ∆ιαφύλαξε το αδιάκριτο δικαίωµα όλων για ένα φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον, που σέβεται την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, τη φυσική υγεία και την πνευµατική ευηµερία, µε ιδιαίτερη έµφαση στα δικαιώµατα των αυτοχθόνων λαών και των µειονοτήτων. α. Εξάλειψε κάθε µορφής διάκριση, που βασίζεται στη φυλή, το χρώµα, το φύλο, τη σεξουαλική προτίµηση, τη θρησκεία, τη γλώσσα, την υπηκοότητα, και την εθνική ή κοινωνική προέλευση. β. Προασπίσου το δικαίωµα των αυτοχθόνων λαών στη διατήρηση του πνευµατικού τους υπόβαθρου, της γνώσης, των εδαφών και των πλουτοπαραγωγικών πηγών καθώς και του τρόπου ζωής και των συνηθειών τους, που σχετίζονται µε την ουσιώδη διαβίωσή τους. γ. Περίβαλε µε εκτίµηση και  ενίσχυσε τα νεαρά άτοµα των κοινοτήτων µας, παρέχοντας τους τη δυνατότητα να εκπληρώσουν τον πρωταρχικό ρόλο τους, εγκαθιδρύοντας βιώσιµες κοινωνίες. δ. Προστάτεψε και αποκατάστησε περιοχές εξέχουσας πολιτιστικής και πνευµατικής σηµασίας.  

ΙV. ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, ΜΗ ΒΙΑ  ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΗ  

13. Ενίσχυσε τους δηµοκρατικούς θεσµούς σε όλα τα επίπεδα και εξασφάλισε διαφάνεια και υπευθυνότητα στη διακυβέρνηση, συµµετοχικές και περιεκτικές διαδικασίες στη λήψη των αποφάσεων, καθώς και πρόσβαση στη δικαιοσύνη. α. ∆ιάσωσε το δικαίωµα κάθε ατόµου να λαµβάνει σαφή και επίκαιρη πληροφόρηση για περιβαλλοντικά θέµατα και για κάθε αναπτυξιακό σχέδιο και δραστηριότητα που ενδέχεται να τα επηρεάζει ή να αφορά άµεσα τα συµφέροντά τους.
β. Υποστήριξε την τοπική, περιφεριακή και παγκόσµια κοινωνία πολιτών και δώσε έµφαση στη σηµασία συµµετοχής όλων των ενδιαφερόµενων ατόµων και οργανώσεων στη λήψη αποφάσεων. γ. Προάσπισε τα δικαιώµατα της ελευθερίας γνώµης, έκφρασης, της ειρηνικής συγκέντρωσης, της σύστασης οργάνωσης και της διαφωνίας. δ. Θέσπισε αποτελεσµατική και ικανοποιητική πρόσβαση σε κυβερνητικές και ανεξάρτητες νοµικές διαδικασίες, που συµπεριλαµβάνουν την επανόρθωση και αποκατάσταση κάθε περιβαλλοντικής βλάβης και ενός τέτοιου κινδύνου. ε. Καταπολέµησε τη διαφθορά σε όλους τους δηµόσιους και ιδιωτικούς φορείς. στ. Ενδυνάµωσε τις τοπικές κοινότητες, παρέχοντας τους τη δυνατότητα να φροντίζουν για το περιβάλλον τους και ανάθεσε περιβαλλοντικές αρµοδιότητες σε κυβερνητικά κλιµάκια, όπου µπορούν να διευθετηθούν µε µεγαλύτερη αποτελεσµατικότητα.  
14. Ενσωµάτωσε στην επίσηµη εκπαίδευση και την δια βίου µάθηση τη γνώση, τις αξίες και τις δεξιότητες που απαιτούνται για έναν επαρκή τρόπο διαβίωσης. α. Εφοδίασε τους πάντες, ίδίως παιδιά και νέους, µε το δικαίωµα πρόσβασης στην εκπαίδευση, παρέχοντας τους τη δυνατότητα να συµβάλλουν ενεργά στην βιώσιµη  ανάπτυξη. β. Προώθησε τη συµβολή των τεχνών,  της φιλοσοφίας και των επιστηµών στην εκπαίδευση  περί  βιωσιµότητας. γ. Ενίσχυσε τον ρόλο των ΜΜΕ, για την ενδυνάµωση της συνείδησης σε ότι αφορά τις οικολογικές και κοινωνικές προκλήσεις. δ. Αναγνώρισε τη σηµασία της ηθικής και πνευµατικής εκπαίδευσης στην διατήρηση της ζωής.  
15. Αντιµετώπισε όλα τα έµβια όντα µε σεβασµό και ενσυναίσθηση. α. Παρεµπόδισε την κακοποίηση των ζώων που διαβιώνουν στις ανθρώπινες κοινότητες και µην επιτρέπεις να υποφέρουν. β. Προστάτεψε τα άγρια ζώα από µεθόδους κυνηγίου, αιχµαλωσίας και αλίευσης που προκαλούν ακραίο, παρατεταµένο και αδικαιολόγητο πόνο. γ. Απόφυγε ή απόκλεισε όσο το δυνατό περισσότερο την αιχµαλωσία ή καταστροφή µη προστατευόµενων ειδών.   
16. Προώθησε µια κουλτούρα διαλλακτικότητας, µη βίας και ειρήνης. α. Ενθάρρυνε και υποστήριξε την αµοιβαία κατανόηση, αλληλεγγύη και συνεργασία ανάµεσα σε ανθρώπους, στο εσωτερικό των χωρών και µεταξύ των εθνών. β. Εφάρµοσε περιεκτικές στρατηγικές για την αποφυγή βίαιων συγκρούσεων και χρησιµοποίησε τη συνεργασία στη λύση των προβληµάτων προκειµένου να διευθετηθούν και επιλυθούν περιβαλλοντικές διαφωνίες και άλλες διενέξεις. γ. Προώθησε την αποστρατιωτικοποίηση των εθνικών συστηµάτων ασφαλείας στο επίπεδο µιας, µη προκλητικής αµυντικής στάσης, και διοχέτευσε τους στρατιωτικούς πόρους σε ειρηνικούς σκοπούς, που συµπεριλαµβάνουν την οικολογική αποκατάσταση. δ. Εξάλειψε τα πυρηνικά, βιολογικά και τοξικά όπλα και τα άλλα όπλα µαζικής καταστροφής. ε. Βεβαιώσου ώστε κάθε χρήση της γήινης τροχιάς ή του διαστήµατος συµβαδίζει µε την περιβαλλοντική προστασία και την ειρήνη. στ. Αναγνώρισε πως η ειρήνη είναι η ολοκλήρωση που δηµιουργείται µέσω ορθών σχέσεων µε τον εαυτό µας, άλλους ανθρώπους, άλλες κουλτούρες, άλλες µορφές ζωής, τον πλανήτη  Γη και το σύµπαν στο οποίο ανήκουµε.  

Ο ∆ΡΟΜΟΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ

Όσο ποτέ πριν στην ιστορία, το κοινό πεπρωµένο µας καλεί να αναζητήσουµε µια νέα αρχή. Η υπόσχεση αυτών των αρχών του Καταστατικού Χάρτη της Γης συνιστά  µια τέτοια έναρξη. Για να εκπληρώσουµε αυτή την υπόσχεση, χρειάζεται να δεσµευτούµε ότι θα υιοθετήσουµε και θα προωθήσουµε τις αξίες και τους στόχους του Χάρτη.  
Κάτι τέτοιο απαιτεί αλλαγές τόσο ως προς τον τρόπο που σκεφτόµαστε όσο και στα συναισθήµατά µας. Χρειάζεται µια νέα αίσθηση διεθνούς αλληλεξάρτησης και παγκόσµιας υπευθυνότητας. Είναι απαραίτητο να αναπτύξουµε διορατικά και να δώσουµε υπόσταση στο όραµα για έναν βιώσιµο τρόπο ζωής σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και παγκόσµιο επίπεδο. Η πολιτιστική µας διαφοροποίηση αποτελεί µια πολύτιµη κληρονοµιά και οι διάφορες κουλτούρες θα βρουν τον δικό τους ιδιαίτερο τρόπο υλοποίησης του οράµατος. Χρειάζεται να εµβαθύνουµε και να διευρύνουµε τον παγκόσµιο διάλογο, που έφερε στο φως τον Καταστατικό Χάρτη της Γης, διότι έχουµε πολλά να διδαχτούµε από την διαρκή συνεργατική αναζήτηση για αλήθεια και σοφία.  

Στη ζωή συχνά παρεµβάλλονται εντάσεις ανάµεσα σε σηµαντικές αξίες. Αυτό µπορεί να σηµαίνει δύσκολες επιλογές. Παρόλα αυτά, χρειάζεται να βρούµε τρόπους εναρµόνισης της ποικιλοµορφίας µε την ενότητα, της ενάσκησης  ελευθερίας µε το κοινό όφελος, των αµεσότερων  αποτελεσµάτων µε τους µακρόπνοους στόχους. Κάθε άτοµο, οικογένεια, οργάνωση και κοινότητα έχει να διαδραµατίσει έναν σηµαντικό ρόλο. Οι τέχνες, οι επιστήµες, οι θρησκείες, τα εκπαιδευτικά ιδρύµατα, τα ΜΜΕ, οι επιχειρήσεις, οι ΜΚΟ και οι κυβερνήσεις, όλοι καλούνται να προσφέρουν δηµιουργική ηγεσία. Η συνεργασία µεταξύ κυβερνήσεων, κοινωνίας των πολιτών και επιχειρήσεων είναι απαραίτητη για αποτελεσµατική διακυβέρνηση.  
Για να συσταθεί µια βιώσιµη παγκόσµια κοινότητα, πρέπει τα έθνη του κόσµου να ανανεώσουν την δέσµευσή τους προς τα Ηνωµένα Έθνη, να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους υπό τις υπάρχουσες διεθνείς συµβάσεις και να υποστηρίξουν την εφαρµογή των Αρχών  του Καταστατικού Χάρτη της Γης, συγκροτώντας ένα νόµιµο διεθνές όργανο µε δεσµευτική ισχύ σε ότι αφορά το περιβάλλον και την ανάπτυξη.  

Ας µείνει αξέχαστη η εποχή µας για την ανάδειξη ενός νέου σεβασµού  προς τη ζωή, τη σταθερή  απόφαση στην επίτευξη  βιωσιµότητας,  την επιτάχυνση του αγώνα για δικαιοσύνη και ειρήνη και για τον χαρµόσυνο εορτασµό της ζωής.      

 

   

Ημερολόγιο