1. Ο/Η αρχηγός της εκδρομής είναι απόλυτα υπεύθυνος για την διοργάνωση της και τα μέλη που συμμετέχουν οφείλουν να υπακούουν στις εντολές του/της.
 2. Τα μέλη δεν έχουν δικαίωμα να παρακάμπτουν τον/την αρχηγό και να προβαίνουν σε ενέργειες ή και δηλώσεις που είναι αντίθετες προς τις αρχές του Συλλόγου ή τον εκθέτουν ανεπανόρθωτα. Η διαλλακτικότητα του αρχηγού δεν είναι δυνατόν να εκλαμβάνεται ως αδυναμία αλλά μόνο ως ένδειξη καλής θέλησης και δημοκρατικότητας.
 3. Τα μέλη οφείλουν να ενημερώνουν τον/την αρχηγό για κάθε ενέργειά τους, όπως αποχώρηση από την ομάδα, μη συμμετοχή σε πορεία κλπ. και να λαμβάνουν την άδεια του για να προβούν σε αυτές.
 4. Μόνο ο/η αρχηγός έχει δικαίωμα να τροποποιήσει το πρόγραμμα της εκδρομής, όταν η τροποποίηση υπαγορεύεται από τις καιρικές συνθήκες, την κατάσταση των δρόμων, την ασφάλεια της ομάδας και παρόμοιες περιστάσεις.
 5. Ο/ Η αρχηγός της εκδρομής ή της ανάβασης έχει το αναφαίρετο δικαίωμα να αποκλείσει τη συμμετοχή ενός μέλους σε πορεία όταν κρίνει πως αυτός δεν είναι κατάλληλα εξοπλισμένος ή ικανός να συμμετέχει και παράλληλα, όταν κρίνει ότι η συμμετοχή κάποιου θα θέσει σε κίνδυνο και την υπόλοιπη ομάδα.
 6. Στην περίπτωση που ο αρχηγός της ανάβασης δεν είναι και ο αρχηγός της εκδρομής, οι συμμετέχοντες στην ανάβαση αναφέρονται αποκλειστικά σε αυτόν.
 7. Το κάθε μέλος της ομάδας ασκεί τη δραστηριότητά του με δική του ευθύνη ως προς την ασφάλειά του. Οι πράξεις του δεν θα πρέπει να θέτουν σε κίνδυνο τους συνοδοιπόρους του, ούτε να είναι επιζήμιες για το φυσικό περιβάλλον. 
 8. Επιλέγουμε τους στόχους μας σύμφωνα με τις ικανότητες της ομάδας και ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες που επικρατούν στο βουνό. Η αναβολή της ανάβασης είναι επίσης μια θεμιτή επιλογή.
 9. Οι συμμετέχοντες στις αναβάσεις είναι υποχρεωμένοι να έχουν την κατάλληλη εκπαίδευση ή εμπειρία για το στόχο τους, να έχουν κάνει τις απαραίτητες προετοιμασίες, να είναι κατάλληλα εξοπλισμένοι και να γνωρίζουν τη χρήση του εξοπλισμού τους.
 10. ΟΜΑΔΙΚΟ ΠΝΕΥΜΑ. Τα μέλη της ομάδας πρέπει να είναι έτοιμα να συμβιβαστούν, ώστε να υπάρχει ισορροπία ανάμεσα στους στόχους και τις ικανότητες όλης της ομάδας. Κάθε μέλος της πρέπει να μεριμνά και να αναλαμβάνει την ευθύνη για την ασφάλεια και των υπολοίπων μελών. Τα μέλη κάνουν ότι είναι δυνατόν για να μην θέσουν σε κίνδυνο άλλους και τους προειδοποιούν για τους πιθανούς κινδύνους. Εξασφαλίζουν ότι δεν γίνονται διακρίσεις εις βάρος κανενός μέλους της ομάδας. Κανένα μέλος της ομάδας δεν πρέπει να εγκαταλείπεται μόνο του πίσω.
 11. Τα μέλη των ομάδων οφείλουν στους ανθρώπους που συναντούν στα βουνά και τους συνοδοιπόρους τους την ανάλογη καλοσύνη και σεβασμό. Ακόμα και σε συνθήκες απομόνωσης ή σε έντονες καταστάσεις οφείλουμε να φερόμαστε στους άλλους όπως ακριβώς θα θέλαμε να μας συμπεριφέρονται.
 12. Ο αρχηγός της κάθε ανάβασης θα πρέπει απόλυτα να κατανοεί το ρόλο του και να είναι άριστα προετοιμασμένος να οδηγήσει την ομάδα στο βουνό. Οφείλει επίσης να κατανοεί τις απαιτήσεις και, ανάλογα με την ανάβαση, τους κινδύνους του εγχειρήματος και να μην επιτρέπει σε άτομα που δεν θεωρεί ικανά ή έμπειρα να επιχειρήσουν δύσκολες αναβάσεις. Θα πρέπει επίσης να είναι ενήμερος για τις καιρικές συνθήκες και  να ενημερώνει τα μέλη της ομάδας.
 13. Όλοι όσοι συμμετέχουν σε ορεινές δραστηριότητες θα πρέπει να κατανοήσουν τους κινδύνους και να είναι πρόθυμοι να βοηθήσουν τους άλλους στην περίπτωση έκτατης ανάγκης ή ατυχήματος. Το να βοηθήσουμε κάποιον που κινδυνεύει, έχει την απόλυτη προτεραιότητα απέναντι σε οποιουσδήποτε στόχους έχουμε θέσει για τον εαυτό μας στο βουνό. Πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι να παρέχουμε στα άτομα που έχουν ανάγκη όλη τη δυνατή υποστήριξη που χρειάζονται χωρίς όμως να θέσουμε αδικαιολόγητα τον εαυτό μας σε κίνδυνο.
 14. Η ελευθερία της πρόσβασης στα βουνά είναι θεμελιώδες δικαίωμα. Ασκούμε τις δραστηριότητες μας στα βουνά δείχνοντας την ανάλογη ευαισθησία προς το περιβάλλον και είμαστε προπομποί για την προστασία της φύσης. Σεβόμαστε τα μέτρα που λαμβάνονται για την προστασία της άγριας φύσης και ζωής και φροντίζουμε να τηρούνται οι κανονισμοί και από τους συντρόφους μας.
 15. Όχι μόνο πρέπει να μεταφέρουμε τα απορρίματά μας μακριά από τα βουνά αλλά και να συλλέγουμε όσα άφησαν οι άλλοι πίσω τους.
 16. Τα μέλη των ομάδων εξορμήσεων θα πρέπει να φέρονται με ευγένεια και μετριοπάθεια προς τους οικοδεσπότες προσπαθώντας να βοηθήσουν την τοπική οικονομία και τους κατοίκους της.
 17. Την παραμονή της κάθε ανάβασης τηρούνται απόλυτα οι ώρες κοινής ησυχίας ακόμα και από, όσους δεν συμμετέχουν στην ανάβαση.
 18. Τα μέλη οφείλουν να τηρούν τις ώρες αναχώρησης και συγκέντρωσης όπως ορίζεται από το αναλυτικό πρόγραμμα της κάθε εξόρμησης. Σε περίπτωση αργοπορίας όταν δεν υπάρχει  σοβαρός λόγος και δεν έχει ειδοποιηθεί ο αρχηγός της εκδρομής η ομάδα οφείλει να ακολουθεί.
 19. Ο/Η αρχηγός έχει το δικαίωμα ανάθεσης αρμοδιοτήτων και σε άλλα μέλη της ομάδας κατά την κρίση του/της και με την σύμφωνη γνώμη τους.
 20. Οι συμμετέχοντες σε εξόρμηση με λεωφορείο κυρώνονται μόνο με την καταβολή μέρους ή όλου του ποσού που απαιτείται.
 21. Οι προκαταβολές δεν επιστρέφονται διότι η μη συμμετοχή επιβαρύνει τα υπόλοιπα μέλη και το Σύλλογο.
 22. Για να έχει ένα μέλος δικαίωμα στην ειδική τιμή που γίνεται στα μέλη, πρέπει να έχει εκπληρώσει τις οικονομικές υποχρεώσεις του προς το Σύλλογο - Συνδρομή προηγούμενου έτους.
 23. Τιμή μέλους στα καταφύγια χορηγείται ΜΟΝΟ σε όσους είναι κάτοχοι της κάρτας μέλους της Ε.Ο.Ο.Α. και που οφείλουν να φέρουν μαζί τους. Ο Σύλλογος δεν υποχρεούται να προβαίνει σε έγγραφη βεβαίωση για το αν κάποιος είναι μέλος του.
 24. Σε προγραμματισμένες εκδρομές με λεωφορείο όταν κάποιο μέλος - για εντελώς ειδικούς λόγους - ακολουθεί με δικό του μέσον μετά από συνεννόηση με τον αρχηγό καταβάλλει στο σύλλογο το καθορισμένο ποσό συμμετοχής ανά ημέρα, που αντιστοιχεί σε 5 ευρώ.
 25. Η ενημέρωση των μελών και φίλων του Συλλόγου για τις εξορμήσεις γίνεται στα γραφεία του Συλλόγου στην προκαθορισμένη μέρα συνάντησης και τα μέλη φροντίζουν να ενημερώνονται προσωπικά και να παραλάβουν το αναλυτικό πρόγραμμα που διανέμεται στους ενδιαφερόμενους. Εάν δεν το πράξουν ο αρχηγός της εκδρομής δεν υποχρεούται να τους ενημερώσει ιδιαιτέρως.
 26. Ο δανεισμός υλικών και εξοπλισμού αναβάσεων γίνεται με τον παρακάτω τρόπο: α) Τα υλικά που δανείζονται καταγράφονται πάντα στο βιβλίων υλικών που τηρεί ο Ε.Ο.Σ. Κορίνθου, β) η επιστροφή των υλικών γίνεται μέσα σε χρονικό διάστημα 7 ημερών από το δανεισμό, γ) για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 7 ημερών θα γίνεται χρεωστικό του νόμου 105, δ) η χρέωση και ο δανεισμός των υλικών γίνεται μόνο από τον Έφορο Υλικών, σε περίπτωση κωλύματος από μέλος του Δ.Σ. που θα ορίσει ο Έφορος Υλικών και σε ώρες που θα ορίζονται, ε) ο δανεισμός υλικών γίνεται μόνο σε μέλη του Συλλόγου και που είναι ταμειακώς εντάξει και στ) μόνο σε εξαίρετες περιπτώσεις το Δ.Σ. μπορεί να παίρνει αποφάσεις για δανεισμό υλικών στις οποίες δεν ισχύουν οι παραπάνω κανόνες, οι οποίες θα είναι επαρκώς δικαιολογημένες.
 27. Με την αλλαγή Έφορου Υλικών γίνεται πάντα νέα καταμέτρηση στα υλικά. Στο βιβλίο υλικών βρίσκεται λίστα με τα υλικά και τον εξοπλισμό αναβάσεων του συλλόγου, η ημερομηνία αγοράς ή χορηγίας στο σύλλογο και δίπλα η αξία τους – αγορά.
 28. Υλικά δύναται να αποσυρθούν ως ακατάλληλα από τη χρήση, μετά από απόφαση του Δ.Σ. πλήρως αιτιολογημένη, εκδίδεται κατάσταση αποσυρμένων υλικών υπογεγραμμένη από το Πρόεδρο και τον Έφορο Υλικών και ενημερώνεται το βιβλίων υλικών. Τα υλικά αυτά καταστρέφονται με ευθύνη του Έφορου Υλικών.
 29. Η Εξελεγκτική Επιτροπή μαζί με την έκθεση οικονομικής διαχείρισης του Δ.Σ. κάνει και καταμέτρηση των ορειβατικών υλικών. Στον όρο ορειβατικά υλικά περιλαμβάνεται ο εξοπλισμός αναβάσεων, ο εκπαιδευτικός εξοπλισμός, τα εκπαιδευτικά εγχειρίδια και οι χάρτες. Τα ορειβατικά υλικά βρίσκονται σε ξεχωριστή κατάσταση στο βιβλίο υλικών.
 30. Τα άρθρα 1 – 25 του παρόντος κανονισμού ισχύουν από 23-6-04.
 31. Τα άρθρα 26 – 29 του παρόντος κανονισμού ισχύουν από 30-11-16.
 32. Η μη τήρηση του κανονισμού ή η καταστρατήγησή του επισύρει πειθαρχικές κυρώσεις βάσει των άρθρων 25 & 27 του Καταστατικού του Συλλόγου.

Ημερολόγιο