Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο

 

ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

 Κ Ο Ρ Ι Ν Θ Ο Υ

 Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο   Α’

 Ίδρυση – Επωνυμία – Έδρα – Σκοπός

  Άρθρο 1ο

Ιδρύεται σωματείο με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ» Κορίνθου ( Ε.Ο.Σ. Κορίνθου), το οποίο έχει έδρα την Κόρινθο και η λειτουργία του διέπεται υπό του παρόντος καταστατικού.

 Άρθρο 2ο

Σκοπός του σωματείου είναι:

        α. ─ Η μέριμνα για την ανάπτυξη , εξύψωση και διάδοση της ορειβασίας σε όλες της τις μορφές και εκδηλώσεις, όπως ορειβατικές αναβάσεις, ορεινές πεζοπορίες, πολυήμερες διασχίσεις ορεινών όγκων (trekking), ορειβατικό σκι, αναρρίχηση βράχου, αγωνιστική αναρρίχηση αλπινισμός και αναβάσεις υπερυψηλών βουνών, η συστηματική καλλιέργεια και η ανάπτυξη των δυνατοτήτων των Αθλητών του σωματείου για την συμμετοχή τους σε αθλητικούς αγώνες καθώς και η διάδοση της αγάπης και του σεβασμού πρός την ορεινή φύση.

       β. ─ Η μέριμνα για την ανάπτυξη , εξύψωση και διάδοση του αθλήματος του ορειβατικού σκι.

       γ. ─ Η μέριμνα για την ανάπτυξη , εξύψωση και διάδοση του αθλήματος της αγωνιστικής αναρρίχησης.

       δ. ─ Η μέριμνα για την ανάπτυξη και διάδοση αθλημάτων και δραστηριοτήτων σχετιζομένων με τα βουνά και την ορεινή φύση όπως ενδεικτικά η κατάπλευση ποταμών με ειδικές προς τούτο λέμβους (kayak), η ποδηλασία βουνού (mountain bike), η σπηλαιολογία κλπ.

       ε. ─ Η συγκρότηση, η οργάνωση και ο συντονισμός ομάδων διάσωσης για περιπτώσεις ορειβατικών ατυχημάτων ή άλλου είδους ατυχημάτων στα βουνά σε συνεργασία με τις οικείες κρατικές Υπηρεσίες, καθώς και η προώθηση του θεσμού της ορεινής διάσωσης στην Ελλάδα.

       στ. ─ Η ενεργός συμμετοχή σε θέματα προστασίας της ορεινής φύσης είτε με ιδίαν πρωτοβουλία είτε σε συνεργασία με άλλους αρμόδιους φορείς.

       ζ. ─ Η δημιουργία πλήρους ορειβατικού και αναρριχητικού αρχείου (προσώπων, σημαντικών αναβάσεων, αναρριχήσεων, ορειβατικών αποστολών εξωτερικού, αγώνων, σχολών, συγκεντρώσεων, συνεδρίων κλπ.) καθώς και ο εμπλουτισμός της βιβλιοθήκης του σωματείου με σχετικές με τους σκοπούς του εκδόσεις.

       η. ─ Η ευρύτερη διάδοση των γνώσεων των σχετικών με την ορειβασία, τα αθλήματα που εκπροσωπεί, τα βουνά και την ορεινή φύση γενικότερα.

 

Άρθρο 3ο

Προς επίτευξη των παραπάνω σκοπών του το σωματείο:

 α. ─  Οργανώνει τακτικές ορειβατικές αναβάσεις, αναρριχήσεις, ορειβατικές διασχίσεις ορεινών όγκων (trekking), διασχίσεις με ορειβατικό σκι κλπ. στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

 β. ─  Φροντίζει για την κατάρτιση των μελών του, προς τα οποία παρέχει κάθε δυνατή διευκόλυνση για τις εκδηλώσεις αυτές και γενικώς φροντίζει για την καλύτερη πρακτική και θεωρητική κατάρτιση των μελών του.

 γ. ─  Διοργανώνει και συντηρεί σχολές ορειβασίας, ορειβατικού σκι και αγωνιστικής αναρρίχησης καθώς και κέντρα προπόνησης των μελών του ή και μελών άλλων ομοειδών σωματείων, τηρώντας όμως τα προβλεπόμενα από τους σχετικούς κανονισμούς της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ορειβασίας και Αναρρίχησης (Ε.Ο.Ο.Α.).

 δ. ─  Διοργανώνει εκπαιδευτικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις (σεμινάρια, διαλέξεις, προβολές κ.α.) σχετικές με τους σκοπούς του.

 ε. ─  Προγραμματίζει και διοργανώνει τοπικές, περιφερειακές ή πανελλήνιες εκδηλώσεις όπως αναβάσεις, αναρριχήσεις βράχου, διασχίσεις, διαδρομές με ορειβατικό σκι κλπ.

στ. ─  Συμμετέχει σε διεθνείς, πανελλήνιες και τοπικές εκδηλώσεις (συνέδρια, συμβούλια, σεμινάρια, εκθέσεις κ.α.) που σχετίζονται με τους σκοπούς του.

 ζ. ─  Κατασκευάζει, επεκτείνει, διαμορφώνει και συντηρεί εγκαταστάσεις που εξυπηρετούν την ορειβασία, το ορειβατικό σκι και την αγωνιστική αναρρίχηση όπως ενδεικτικά ορειβατικά καταφύγια, ορεινούς ξενώνες, τεχνητές πίστες αναρρίχησης κλπ.

 η. ─  Μεριμνά για την χάραξη, σήμανση και συντήρηση των εθνικών και ευρωπαϊκών μονοπατιών στην Ελλάδα (Ε4 – Ε6 – Ε4/6, Ο10 κ.α.).

 θ. ─  Εκδίδει στα πλαίσια του σκοπού του ενημερωτικά δελτία, οδηγούς, μονογραφίες, χάρτες καθώς και άλλα σχετικά έντυπα.

 ι. ─  Συγκεντρώνει μεθοδικά βιβλία, περιοδικά, χάρτες, φωτογραφίες, διαφάνειες, ταινίες, κάρτες καθώς και οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες και υλικό που είναι σχετικά με τους σκοπούς του, δημιουργώντας κατάλληλα αρχεία.

ια. ─  Δημιουργεί και διατηρεί αναγνωστήριο για την μελέτη του αρχειακού και έντυπου υλικού της.

ιβ. ─  Συνεργάζεται με άλλα σωματεία της Ελλάδας και του εξωτερικού και με την Ελληνική Ομοσπονδία Ορειβασίας και Αναρρίχησης για τον προγραμματισμό και την πραγματοποίηση όλων των παραπάνω.

ιγ. ─  Συνεργάζεται με την Α/βάθμια και την Β/βάθμια Αυτοδιοίκηση καθώς και με άλλους δημόσιους φορείς για την επίτευξη των σκοπών του και συμμετέχει σε προγράμματα που οργανώνονται από αυτούς ή αναλαμβάνει την πραγματοποίησή τους όπως προγράμματα για το παιδί και το βουνό, τους νέους και το βουνό, την Τρίτη ηλικία και την ορειβατική πεζοπορία, την ανάπτυξη του ορεινού τουρισμού κλπ.

ιδ. ─  Συμμετέχει ως μέλος στην Ελληνική Ομοσπονδία Ορειβασίας και Αναρρίχησης (Ε.Ο.Ο.Α.).

ιε. ─  Παρέχει πληροφοριακά στοιχεία σε Συλλόγους, ορειβάτες, μελετητές και γενικά σε κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που ενδιαφέρεται για θέματα σχετικά με την ορειβασία, τα αθλήματα που εκπροσωπεί και την ελληνική ορεινή φύση.

      Γενικά ο Ε.Ο.Σ. μετέρχεται οποιαδήποτε νόμιμα μέσα  κρίνει πρόσφορα για την πραγματοποίηση των σκοπών του ή εκείνων των δραστηριοτήτων που απορρέουν από αυτούς.

   Άρθρο 4ο

   Το σωματείο έχει διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια και αυτονομία, της λειτουργίας του διεπομένης μόνον υπό των διατάξεων του παρόντος, του εκάστοτε εν ισχύει καταστατικού της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ορειβασίας – Αναρρίχησης (Ε.Ο.Ο.Α.) και της περί αθλητικών σωματείων κειμένης νομοθεσίας.

   Επέμβαση άλλου σωματείου ή και της Ε.Ο.Ο.Α. στην αυτονομία και αυτοτέλεια του Συλλόγου χωρίς διάταξη νόμου που παρέχει την ευχέρεια αυτή, δεν γίνεται αποδεκτή, ως ανίσχυρη και απορρίπτεται υποχρεωτικώς υπό του Διοικητικού Συμβουλίου του.

   Για την οικονομική του αυτοτέλεια ως πόροι του Συλλόγου καθορίζονται οι συνδρομές των μελών, το δικαίωμα εγγραφής, τυχόν έκτακτες εισφορές που θα επιβάλει η Γενική Συνέλευση, δωρεές, επιχορηγήσεις και ενισχύσεις του Κράτους, του Δήμου, άλλων φυσικών ή νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου, της Γ.Γ.Α., της Ε.Ο.Ο.Α., καθώς και έσοδα από εκδηλώσεις ή εράνους. Συμβάσεις χορηγιών ή διαφημίσεων με φυσικά ή νομικά πρόσωπα για την ανάπτυξη της αθλητικής δραστηριότητας του, συνάπτονται υπό τον όρο τηρήσεως των κανονισμών της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής, με τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στις διατάξεις της παρ 3 του άρθρου 2 του κώδικα βιβλίων και στοιχείων.

Στην περίπτωση αυτή απαγορεύεται η παραχώρηση χρήσης της επωνυμίας του εμβλήματος και των λοιπών διακριτικών στοιχείων για εμπορική διαφήμιση και οικονομική εκμετάλευση

Επιτρέπεται στον Σύλλογο να δέχεται δωρεές απο φυσικά και νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Ο Σύλλογος για τις προσφερόμενες υπηρεσίες εκμάθησης των αθλημάτων που καλλιεργεί δύναται με απόφαση του διοικητικού του συμβουλίου, να ορίζει αντίστοιχο αντίτιμο της σχετικής υπηρεσίας για της κάλυψη των λειτουργικών του αναγκών.

Στήν περίπτωση αυτή ο σύλλογος έχει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ 3 του άρθρου 2 του κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων(π.δ 186/1992)

Η διάταξη του πρώτου εδαφίου της παρούσας παραγράφου δεν έχει εφαρμογή στους αθλητές των αγωνιστικών ομάδων του σωματείου.

Απαγορεύεται η συστέγαση του Συλλόγου με εμπορική επιχείρηση. Δέν επιτρέπεται η συμμετοχή του Συλλόγου ή Αθλητή του σε αγώνες που γίνονται στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, αν αυτοί δεν είναι εγκεκριμένοι από την οικεία αθλητική ομοσπονδία η τίς αντίστοιχες διεθνείς αθλητικές ομοσπονδίες.

   Για την απόκτηση ή μεταβίβαση ακίνητης περιουσίας του Συλλόγου απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

Απαγορεύεται η κατά οποιοδήποτε τρόπο μερική η ολική εκποίηση και αλλάγή χρήσης των αθλητικών εγκαταστάσεων του Σωματείου. Κατ εξαίρεση αν οι παραπάνω εγκαταστάσεις δεν καλύπτουν η δεν εξυπηρετούν πλέον τις αγωνιστικές ανάγκες του σωματείου η υφίσταται άφευκτη ανάγκη, επιτρέπεται η εκποίηση τους για την κατασκευή η απόκτηση νέων που πληρούν τις ανάγκες του, η η αλλαγή χρήσης. Αποκλειστικά αρμόδιο να βεβαιώσει τα ανωτέρω καθίσταται το κατά το άρθρο 825 του Κώδικα της Πολιτικής Δικονομίας δικαστήριο. Η αίτηση υποβάλεται από το τη διοίκηση του σωματείου, ύστερα από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία δύο τρίτων(2/3) των μελών του.

Σε περίπτωση διάλυσης του αθλητικού σωματείου όλα τα περιουσιακά του στοιχεία μετά της εκκαθάριση, περιέχονται στην Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, για την εξυπηρέτηση αθλητικών σκοπών.

 

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο   Β’

 Άρθρο 5ο 

   Το σωματείο υφίσταται εφόσον τα μέλη του που έχουν δικαίωμα ψήφου δεν είναι λιγότερα των είκοσι (20). 

 

Άρθρο 6ο

   Δεν επιτρέπονται διακρίσεις σε τακτικά δόκιμα, η πάρεδρα μέλη, η άλλες παρόμοιες. Ο αριθμός των μελών του σωματείου είναι απεριόριστος. Όλα τα μέλη του σωματείου είναι ίσα και έχουν τις ίδιες υποχρεώσεις και δικαιώματα χωρίς καμία διάκριση.

 Άρθρο 7ο

1.           Ως μέλη του σωματείου δύνανται να εγγραφούν όλοι οι φίλοι του βουνού, της ορειβασίας, της αναρρίχησης, της ορεινής πεζοπορίας, και όλων γενικά των αθλημάτων και των δραστηριοτήτων που αναφέρονται στο παρόν, οι επιδιδόμενοι στα αθλήματα και στις δραστηριότητες που καλλιεργούνται υπό του συλλόγου καθώς και κάθε άλλος ενδιαφερόμενος για τα αθλήματα αυτά, εφόσον πληροί τις νόμιμες προϋποθέσεις και δεν υπάγεται σε κάποιο από τα κωλύματα που προβλέπονται από τον Νόμο και το καταστατικό.

Αθλητές της ορειβασίας και της αναρρίχησης μπορούν να εγγραφούν ως μέλη στο σωματείο εφόσον έχουν συμπληρώσει το 35ο έτος της ηλικίας των.

2.           Δεν μπορεί να είναι μέλος του σωματείου ή μέλος των οργάνων διοίκησης του σωματείου, ούτε μπορεί να αναλάβει με οποιδήποτε τρόπο η απόφαση οποιαδήποτε αρμοδιότητα η έργο, ιδίως σχετικά με την εκπροσώπηση, διοίκηση, η διαχείρηση του σωματείου:

     α)     Όποιος δεν έχει συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18ο) έτος της ηλικίας του.

     β)     Όποιος έχει παραπεμφθεί στο δικαστήριο για κακούργημα με κλητήριο θέσπισμα ή με αμετάκλητο βούλευμα έως ότου εκδοθεί απαλλακτική απόφαση η έχει καταδικασθεί αμετακλήτως για τέλεση κακουργήματος, καθώς και όποιος έχει καταδικαστεί σε βαθμό πλημμελήματος με αμμετάκλειτη δικαστική απόφαση που εκδόθηκε την τελευταία δεκαετία, είτε σε ποινή φυλάκισης ανώτερη του ενός(1) έτους είτε ανεξάρτητα από το ύψος της ποινής, για ποινικά αδικήματα του Ν.2725/1999 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα και ιδίως για αξιόποινη πράξη που τειμωρείται σύμφωνα με το άρθρο  41 ΣΤ΄ του Ν.2725/1999 η για χρήση η διάθεση ουσιών η μεθόδων φαρμακοδιέγερσης, κατασκοπεία, κλοπή, υπεξαίρεση, δόλια χρεωκοπία, λαθρεμπορία, φοροδιαφυγή, δωροδοκία, δωροληψία, εμπορία επιρροής-μεσάζοντες παραχάραξη, πλαστογραφία, απιστία, απάτη, εκβίαση, έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας και οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, παράβαση του νόμου περί ναρκωτικών, περί όπλων και περί μεσαζόντων.

    γ)     Όποιος δυνάμει αμετάκλητης δικαστικής απόφασης έχει τιμωρηθεί με τις παρεπόμενες ποινές της αποστέρησης των πολιτικών δικαιωμάτων του, και της αποστέρησης θέσεων και αξιωμάτων, για όσο χρονικό διάστημα διαρκούν οι στερήσεις αυτές.

    δ)      Όποιος έχει τιμωρηθεί κατά τις διατάξεις του άρθρου 130 (περί τήρησης φιλάθλου πνεύματος ) του Ν. 2725/1999 περί ερασιτεχνικού και επαγγελματικού αθλητισμού, και για όσο χρονοκό διάστημα διαρκεί η τιμωρία.

    ε)      Δεν επιτρέπεται να είναι μέλη του σωματείου το προσωπικό του σωματείου, για όσο χρόνο διαρκεί η πάσης φύσεως σύμβαση εργασίας του με αυτό και ένα (1) χρόνο από τη λήξη της, καθώς επίσης και όσοι συνάπτουν σύμβαση με το σωματείο για παροχή υπηρεσιών ή για εκτέλεση έργου με αμοιβή είτε ατομικά είτε ως ομόρρυθμοι εταίροι είτε ως διαχειριστές Ε.Π.Ε. ή Ι.Κ.Ε ή μέλη διοικητικού συμβουλίου ανώνυμης εταιρείας, για όσο χρόνο διαρκεί η σύμβαση παροχής υπηρεσιών ή η εκτέλεση του έργου και για ένα (1) χρόνο μετά τη λήξη, με οποιονδήποτε τρόπο, της σύμβασης ή μέχρι την παράδοση του έργο αντίστοιχα. Οι μέτοχοι, εταίροι, διαχειριστές και τα μέλη του Διοικητικού συμβουλίου αθλητικής ανώνυμης εταιρίας δεν επιτρέπεται να είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Εξελεγκτικής επιτροπής του σωματείου, ούτε να είναι αντιπρόσωποι του σε υπερκείμενες ενώσεις η ομοσπονδίες.

στ)Οι εν ενεργεία διαιτητές ομαδικού αθλήματος που καλλιεργείται από το σωματείο, τα μέλη των οικείων συνδέσμων διαιτητών και οι εν ενεργία προπονητές των οικείων κλάδου άθλησης, δεν επιτρέπεται να είναι μέλη του σωματείου. Επτρέπεται κατ εξαίρεση ο εν ενεργία προπονητής ενός αθλήματος η κλάδου άθλησης, που καλλιεργείται από το σωματείο, να είναι μέλος του σωματείου και να μετέχει στο διοικητικό συμβούλιο και στα άλλα όργανα αυτού,αν, ως αθλητής έχει κατακτήσει 1η έως 8η νίκη σε θερινούς, η και χειμερινούς Ολυμπιακούς αγώνες. Η κατά παράβαση της διάταξης αυτής συμμετοχή στίς αρχαιρεσίες του σωματείου και η τυχόν εκλογή είναι αυτοδίκαια άκυρες. Ως διαιτητές, για την εφαρμογή της διάταξης αυτής, θεωρούνται επίσης οι επόπτες οι σημειωτές, οι κριτές, οι χρονομέτρες, οι αφέτες, οι παρατηρητές, καθώς και όσοι, με οποινδήποτε τρόπο συμμετέχουν σε διαιτητικό έργο ομαδικού αθλήματος. Γίνεται μνεία ότι όποιος καταθέσει στην αθλητική ομοσπονδία της άδεια άσκησης επαγγέλματος προπονητή, παύει να λογίζεται ως (έν ενεργεία προπονητής), μετά από την πάροδο δύο (2) μηνών από την κατάθεση. Οι εν ενεργεία διαιτητές, κριτές, χρονομέτρες και όσοι άλλοι συμμετέχουν σε διαιτητικό έργο ατομικού αθλήματος, που καλλιεργείται από το σωματείο. μέλη των οικείων συνδέσμων, μπορούν να είναι μέλη του σωματείου, δεν επιτρέπεται όμως να είναι μέλη του Διοικητικού συμβουλίου ή της εξελεγκτικής επιτροπής του σωματείου αυτού, ούτε να είναι αντιπρόσωποι του σε υπερκείμενες ενώσεις ή ομοσπονδίες.

3.-α) Πρόσωπα στα οποία συντρέχει οποιδήποτε από τα κωλύματα του παρόντος άρθρου χάνουν αυτοδικαίως την ιδιότητας τους.

β) Η διαπιστωτική πράξη της έκπτωσης εκδίδεται από το διοικητικό συμβούλιο του σωματείου μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών αφότου έλαβε γνώση του κωλύματος. Σε περίπτωση παρέλευσης άπρακτης της ως άνω προθεσμίας, η πράξη εκδίδεται από το αρμόδιο σύμφωνα με το Ν.4622/2019, όργανο της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, μέσα στην ίδια ως άνω προθεσμία. Με την ίδια πράξη κηρύσσονται έκπτωτα από το αξίωμα του μέλους του Δ.Σ. τα υπαίτια για τη μη έκδοση της ως άνω πράξης μέλη αυτών, τα οποία αντικαθίστανται κατα τις ισχύουσες διατάξεις.

 4.       Για την εγγραφή κάποιου ως μέλους απαιτείται αίτηση του ενδιαφερομένου στο διοικητικό συμβούλιο, συνοδευόμενη από  πρόταση δύο (2) μελών του σωματείου και έγκριση του συμβουλίου που παρέχεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία εξήντα (60) ημερών. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία αυτή,  η έγκριση του διοικητικού συμβουλίου θεωρείται ότι έχει αυτοδικαίως παρασχεθεί και ο ενδιαφερόμενος έχει εγγραφεί ως μέλος του σωματείου την εξηκοστή ημέρα μετά την υποβολή της αίτησης.

Για την εγγραφή αυτή εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του προέδρου του διοικητικού συμβουλίου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με αιτιολογημένη απόφασή του να μην εγκρίνει το αίτημα εγγραφής ενδιαφερομένου ως μέλους του σωματείου. Κατά της πράξης αυτής ή της παράλειψης έκδοσης διαπιστωτικής πράξης ο ενδιαφερόμενος έχει το δικαίωμα να ασκήσει αγωγή στο αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο, με την τακτική διαδικασία είτε για αναγνώριση του δικαιώματος εγγραφής του , είτε πλέον για την καταδίκη του σωματείου σε δήλωση βούλησης. Δεν απιτείται η πρόταση της προηγούμενης παραγράφου προκειμένου περί εγγραφής στο σωματείο οι οποίοι έχουν επιτύχει πρώτη έως όγδοη νίκη σε Ολυμπιακούς αγώνες, η παγκόσμια, η πανευρωπαικά πρωταθλήματα, πρώτη έως τρίτη νίκη σε Μεσογειακούς και σε Βαλκανικούς αγώνες ή πρώτη νίκη σε Πανελλήνιους αγώνες

5) Τα μέλη του σωματείου αποκτούν το δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται στα όργανα του σωματείου μετά πάροδο ενός (1) έτους από την εγγραφή τους (Πλήν των ιδρυτικών μελών)

6) Η διαγραφή και η αποβολή μέλους του σωματείου γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού και του Αστικού Κώδικα

 

Άρθρο 8ο  

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις μπορεί να απονέμεται ο τίτλος του επίτιμου μέλους σε πρόσωπα που έχουν διακριθεί για την προσφορά τους στο σωματείο ή γενικότερα στον Αθλητισμό.

Τα επίτιμα μέλη ανακηρύσσονται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του συλλόγου, που λαμβάνεται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Τα επίτιμα μέλη δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου ούτε δικαίωμα ψήφου, δύνανται όμως να μετέχουν στις Γενικές Συνελεύσεις και να παίρνουν το λόγο επί διαφόρων θεμάτων.

 

Άρθρο 9ο  

Τα μέλητου σωματείου καταβάλλουν δικαίωμα εγγραφής και ετήσια συνδρομή, το ποσό των οποίων ορίζεται εκάστοτε από την τακτική Γενική Συνέλευση των μελών, για περίοδο ενός ή και περισσότερων ετών.

Η Γενική Συνέλευση, η το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από εξουσιοδότιση της Γενικής Συνελεύσεως  δύναται να καθορίζει μικρότερο ποσό εγγραφής και συνδρομής προκειμένου περί σπουδαστών ή άλλων κατηγοριών προσώπων.

 

Άρθρο 10ο  

Τα μέλη του σωματείου οφείλουν να συμμετέχουν ενεργώς στις εργασίες αυτού, να αποδέχονται και να εκτελούν πρόθυμα κάθε εντολή και εργασία που τους ανατίθεται από την Γενική Συνέλευση και το Διοικητικό Συμβούλιο, να καταβάλλουν τις συνδρομές τους, να μετέχουν των Γενικών Συνελεύσεων αυτού, εφ΄όσον δικαιούνται, και να συμμορφώνονται προς τις διατάξεις του παρόντος Καταστατικού.

Τα μέλη δικαιούνται να υποβάλλουν έγγραφες προτάσεις, γνώμες και εισηγήσεις καθώς και τα παράπονά τους προς τα αρμόδια όργανα του σωματείου.

Τα μέλη δικαιούνται να φέρουν ειδική κάρτα μέλους του Συλλόγου θεωρημένη από την Ελληνική Ομοσπονδία Ορειβασίας και Αναρρίχησης.

 

Άρθρο 11ο  

Τα μέλη δικαιούνται να αποχωρήσουν με έγγραφη παραίτησή τους γνωστοποιούμενης προς την γραμματεία του συλλόγου τουλάχιστον τρεις (3) μήνες προ της λήξεως του σωματειακού έτους και ισχύει για το τέλος αυτού.

 

Άρθρο 12ο    

Παύουν να είναι μέλη του σωματείου:

α)   Όσοι καθυστερούν την συνδρομή ενός σωματειακού έτους και δεν έχουν καταβάλει αυτήν μέχρι τη 30η Σεπτεμβρίου του επόμενου έτους. Τα μέλη αυτά διαγράφονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται κατόπιν ειδοποιήσεως προς ταμειακή τακτοποίηση και μετά την άκαρπη παρέλευση τουλάχιστον ενός μηνός από την ειδοποίηση αυτή. Για μέλη αγνώστου διαμονής η ειδοποίηση αυτή δεν απαιτείται.

β)   Οι κατόπιν αιτιολογημένης αποφάσεως των πειθαρχικών οργάνων του σωματείου διαγραφέντες κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 25 του παρόντος.

γ)   Οι διαγραφέντες για σπουδαίο λόγο με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

δ)   Πρόσωπο στο οποίο συντρέχει οποιοσδήποτε από τα πιο πάνω κωλύματα χάνει αυτοδικαίως την ιδιότητά του. Η διαπιστωτική πράξη της έκπτωσης εκδίδεται από το διοικητικό συμβούλιο του σωματείου, μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε ημερών αφότου έλαβε γνώση.

 

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο   Γ’

Διοίκηση και τρόπος εκλογής αυτής

 Άρθρο 13ο

1. – Το σωματείο διοικείται από επταμελές (7μελές) Διοικητικό Συμβούλιο, η θητεία του οποίου είναι διετής (2 έτη), η οποία αρχίζει με την εκλογή του και λήγει με την εκλογή του νέου Δ.Σ..

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση μεταξύ των υποβαλλόντων υποψηφιότητα τακτικών μελών του σωματείου με μυστική ψηφοφορία.

Ταυτοχρόνως με την εκλογή του Δ.Σ. εκλέγονται και τρεις (3) αναπληρωματικοί σύμβουλοι, οι οποίοι αν χρειαστεί καλούνται προς αναπλήρωση των τακτικών, κατά σειρά πλειοψηφίας.

Οι Αρχαιρεσίες για την ανάδειξη του Διοικητικού συμβουλίου αθλητικού σωματείου διεξάγονται ενώπιον τριμελούς εφορευτικής επιτροπής, της οποίας προεδρεύει υποχρεωτικά δικηγόρος ως Δικαστικός αντιπρόσωπος. Ο πρόεδρος της εφορευτικής επιτροπής και ο αναπληρωτής του ορίζεται από το Δικηγορικό Σύλλογο, στην περιφέρεια του οποίου εδρεύει το σωματείο, κατόπιν αιτήσεως του τελευταίου. Τα υπόλοιπα δύο (2) μέλη της εφορευτικής επιτροπής και ισάριθμα αναπληρωματικά εκλέγονται από τη Γενκή Συνέλευση.

Οι Αρχαιρεσίες για την ανάδειξη του Διοικητικού συμβουλίου διεξάγονται με ενιαία ψηφοδέλτια υποψηφίων προέδρων και συμβούλων. Τα ψηφοδέλτια διαιρούνται σε δύο επιμέρους τμήματα. Στό πρώτο τμήμα, το οποίο τίθεται στο επάνω μέρος του ψηφοδελτίου αναγράφονται με αλφαβητική σειρά, τα ονοματεπώνυμα των υποψηφίων προέδρων. Στο δεύτερο τμήμα αναγράφονται επίσης με αλφαβητική σειρά, τα ονοματεπώνυμα των υποψηφίων συμβούλων. Ο εκλογέας ψηφίζει τον υποψήφιο πρόεδρο, και τους υποψήφιους συμβούλους της προτιμησής του με σταυρό που σημειώνει παραπλέυρως του ονοματεπωνυμου τους . Ο εκλογέας σταυροδοτεί με ένα σταυρό τον υποψήφιο πρόεδρο της προτιμησης του, και δικαιούται να σταυριδοτήσει υποψήφιους σύμβουλους μέχρι τα δύο τρίτα (2/3) του συνόλου των πρός εκλογή θέσεων, συνυπολογιζομένης και αυτής του προέδρου. Άν κατά τον υπολογισμό των σταυρών προτίμησης προκύπτει  δεκαδικός αριθμός αυτός σε κάθε περίπτωση στρογγυλοποιείται στην επόμενη ακέραιη μονάδα. Η εκλογή γίνεται κατά τη σειρά των σταυρών προτίμησης που συγκέντρωσαν οι υποψήφιοι. Υποψήφιος πρόεδρος που κατά την πρώτη ψηφοφορία λαμβάνει ποσοστό ψήφων τουλάχιστον είκοσι πέντε τοις εκατό(25%) των εγκύρων ψηφοδελτίων, εκλέγεται μέλος του Διοικητικού συμβουλίου, καταλαμβάνοντας τη θέση του υποψήφιου συμβούλου που εκλέγεται έχοντας λάβει τους λιγότερους σταυρούς προτίμησης.

Σε περίπτωση ισοψηφίας μεταξύ δύο η περισσοτέρων υποψηφίων προέδρων, ο πρόεδρος εκλέγεται με απόλυτη πλειοψηφία, από το σύνολο εκλεγέντων συμβούλων κατά την πρώτη συνεδρίαση του που συγκαλείται με σκοπό τη συγκρότηση του σε σώμα. Σε περίπτωση ισοψηφίας μεταξύ υποψηφίων συμβούλων, εφόσον πρόκειται για ισοψηφίσαντες που έχουν λάβει τους λιγότερους σταυρούς προτίμησης η τελική κατάταξη γίνεται με κληρωση ενώπιον της εφορευτικής επιτροπής.

Ο αριθμός των υποψηφίων από κάθε φύλο πρέπει να είναι τουλάχιστον ίσος με το ένα τρίτο(1/3) του αριθμού των πρός εκλογή θέσεων, συνυπολογιζομένης και αυτής του προέδρου. Αν κατά τον υπολογισμό που γίνεται με βάση το προαναφερθέν κλάσμα προκύπτει δεκαδικός αριθμός, αυτός στρογγυλοποιείται στην επόμενη ακέραιη μονάδα.

Ο Αντιπρόεδρος, ο Γραμματέας, και ο ταμίας του Διοικητικού συμβουλίου εκλέγονται με απόλυτη πλειοψηφία, από το σύνολο των εκλεγέντων συμβούλων κατα την πρώτη συνεδρίαση του που συγκαλείται με σκοπό  τη συγκρότηση σε σώμα. Άν η θέση του προέδρου κενωθεί λόγω θανάτου, παραίτησης, έκπτωσης από το αξίωμα η εξαιτίας οποιουδήποτε άλλου λόγου, ο νέος πρόεδρος εκλέγεται με τη διαδικασία του πρώτου εδαφίου της παορύσας αφού προηγουμένως η κενή θέση καλυφτεί από τον πρώτο μη εκλεγέντα , κατα σειρά σταυρών προτίμησης σύμβουλο. Σε περίπτωση που για οποιδήποτε λόγο το Διοικητικό συμβούλιο του σωματείου δεν εξαντλήσει τη θητεία του για της οποία εκλεχθηκε, το νέο διοικητικό συμβούλιο εκλέγεται για χρονικό διάστημα ίσο με το υπόλοιπο της θητείας του προηγουμένου.

Το Δ.Σ ασχολείται με την επιδίωξη των σκοπών του σωματείου διαχειρίζεται την περιουσία αυτού, προπαρασκευάζει τις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης, και εκετελεί της αποφάσεις αυτής.

2. – Έμποροι αθλητικών ειδών καθώς και οι μέτοχοι, εταίροι, διαχειριστές και μέλη του διοικητικού συμβουλίου αθλητικής ανώνυμης εταιρείας, εφόσον αυτές έχουν ως αντικείμενο εργασιών τους την εμπορία ή την κατασκευή κάθε είδους αθλητικών ειδών, δεν επιτρέπεται να είναι μέλη του διοικητικού συμβουλίου. Η απαγόρευση αυτή ισχύει επίσης για όσους διατηρούν πρακτορεία προγνωστικών για αγώνες κάθε είδους, καθώς και για τις συζύγους, τα τέκνα και τους γονείς τους, αλλά μόνον εφόσον στο πρακτορείο τους διακινούνται δελτία προγνωστικών αγώνων που αφορούν τις αθλητικές δραστηριότητες του σωματείου.

3. – Απαγορεύεται στο Δ.Σ.  του αθλητικού σωματείου να συνάπτει συμβάσεις εργασίας, ανεξαρτήτων υπηρεσιών, έργου, προμηθειών ή οποιεσδήποτε άλλες συμβάσεις με οικονομικό αντάλλαγμα, με μέλη του Δ.Σ., με τις συζύγους, τα τέκνα, τους γονείς και τα αδέλφια τους ή με νομικά πρόσωπα στα οποία μετέχουν τα προαναφερόμενα πρόσωπα. Η παράβαση της διάταξης αυτής συνεπάγεται την έκπτωση των μελών του Δ.Σ. που έλαβαν την σχετική απόφαση. Η έκπτωση ενεργείται με απόφαση του Δικαστηρίου.

4. – Επιτρέπονται προσωρινές ταμειακές διευκολύνσεις προς το αθλητικό σωματείο από μέλη του διοικητικού συμβουλίου, για την αντιμετώπιση επειγουσών αναγκών.

5. – Η ιδιότητα του μέλους του Δ.Σ. είναι τιμητική και άμισθη.

Στα μέλη του Δ.Σ. όταν μετακινούνται εκτός του τόπου της μόνιμης κατοικίας τους για προσφορά οποιασδήποτε υπηρεσίας στο σωματείο, επιτρέπεται να καταβάλλονται έξοδα κίνησης, διαμονής και διατροφής.

6. – Το Δ.Σ. αποφασίζει και για τον αντιπρόσωπο του σωματείου και τον αναπληρωτή του στις αθλητικές ενώσεις.


 

Άρθρο 14ο

 Σύμφωνα με τα παρακάτω ειδικώς οριζόμενα τα μέλη του Δ.Σ. είναι υπεύθυνα για την τήρηση των βιβλίων του Συλλόγου τα οποία είναι:

α)  Μητρώο μελών

β) Πρακτικών Συνεδριάσεων Γενικών Συνελεύσεων

γ) Πρακτικών Συνεδριάσεων Διοικητικού Συμβουλίου

δ) Εσόδων – Εξόδων

ε) Περιουσιακών στοιχείων

στ) Πρωτοκόλλου εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων

Τα βιβλία, πριν από την χρήση τους, θεωρούνται από την εκάστοτε αρμόδια αρχή, ή άλλο εξουσιοδοτημένο όργανο. Η μη τήρηση των διατάξεων του παρόντος άρθρου καθώς και της διάταξης της παρ 2 του άρθρου 7 συνεπάγεται την ανάκληση της ειδικής αθλητικής αναγνώρισης του σωματείου.

 

Άρθρο 15ο

Το Δ.Σ. συνέρχεται σε συνεδρίαση τακτικώς μεν ανά δεκαπενθήμερο, εκτάκτως δε όταν παραστεί ανάγκη ή ζητηθεί τούτο εγγράφως από δύο (2) τουλάχιστον μέλη αυτού.

Το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται τουλάχιστον πέντε (4) μέλη αυτού, οι δε αποφάσεις λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων κατά την συνεδρίαση μελών, σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχυούσης της ψήφου του Προέδρου.

 

Άρθρο 16ο

Μέλη του Δ.Σ. που απουσιάζουν αδικαιολόγητα από τρεις (3) κατά σειρά συνεδριάσεις αυτού θεωρούνται παραιτηθέντα και αντικαθίστανται εκ των κατά σειρά πλειοψηφίας αναπληρωματικών, μετά από προηγούμενη ειδοποίηση των ενδιαφερομένων.

 

Άρθρο 17ο

Το Δ.Σ. είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά στην διοίκηση του σωματείου και στην διαχείριση της περιουσίας αυτού, πλην των πράξεων εκποιήσεως της ακινήτου τοιαύτης, για την οποία αρμόδια είναι η Γενική Συνέλευση. Καθώς και περί των υποθέσεων εκείνων, οι οποίες κατά το Νόμο και το παρόν Καταστατικό υπάγονται στην αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

 

Άρθρο 18ο 

Ο Πρόεδρος διευθύνει τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, υπογράφει τα έγγραφα, τα εντάλματα εισπράξεων και πληρωμών και τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, κωλυομένου δε αναπληρούται από τον Αντιπρόεδρο και τούτου κωλυόμενου από τον μεγαλύτερο στην ηλικία των υπολοίπων μελών.

Ο Πρόεδρος εκπροσωπεί τον Σύλλογο ενώπιον κάθε Διοικητικής ή Δικαστικής Αρχής καθώς και ενώπιον της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ορειβασίας και Αναρρίχησης ή και ενώπιον οποιασδήποτε άλλης Ομοσπονδίας είναι μέλος ο Σύλλογος.

 

Άρθρο 19ο 

Ο Γραμματέας διενεργεί την αλληλογραφία του Συλλόγου και τηρεί το πρωτόκολλο εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων καθώς και τα αρχεία του Συλλόγου και το Μητρώο μελών, συντάσσει τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων, τηρεί το βιβλίο περιουσιακών στοιχείων, συντονίζει τις εργασίες των υπολοίπων συμβούλων, προσυπογράφει δε μετά του Προέδρου όλα τα έγγραφα του Συλλόγου.

 

Άρθρο 20ο 

Ο Ταμίας συντάσσει και υπογράφει μετά του Προέδρου τα εντάλματα πληρωμών και εισπράξεων και ενεργεί τις εισπράξεις και τις πληρωμές, καταθέτει δε σε μία Τράπεζα κάθε ποσό που υπερβαίνει τα εξήντα (60)ευρώ.

Το ποσό αυτό δύναται να αυξομειούται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Από την Τράπεζα ο Ταμίας δύναται να αποσύρει τις καταθέσεις του Συλλόγου, εν όλω ή εν μέρει, κατόπιν γενικής ή ειδικής αποφάσεως του Δ.Σ. και δυνάμει ειδικού προς τούτο εγγράφου υπογεγραμμένου υπό του Προέδρου και του Γραμματέα.

Ο Ταμίας κωλυόμενος ή απών αναπληρούται από μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτόν τον ίδιο και με δική του ευθύνη.

Επί των ενταλμάτων πληρωμών ο Ταμίας πρέπει να αναγράφει πάντοτε και τον αριθμό της απόφασης του Δ.Σ. με την οποία ενεκρίθη η δαπάνη.

Ο Ταμίας επίσης συντάσσει καταστάσεις της ταμειακής κινήσεως και υποβάλλει αυτές στο Δ.Σ. κατά το τέλος κάθε τριμηνίας, οι καταστάσεις δε αυτές πρέπει να περιλαμβάνουν αναλυτικώς τα έσοδα και τα έξοδα μετά των σχετικών δικαιολογητικών αποδείξεων.

Ο Ταμίας τέλος συντάσσει τον διαχειριστικό απολογισμό και προϋπολογισμό του έτους, συνυπογράφει αυτόν μετά του Προέδρου και υποβάλλει αυτόν προς έγκριση στην τακτική Γενική Συνέλευση.

 Άρθρο 21ο 

Έφοροι

 

α) Ο Έφορος ορειβασίας, αναρρίχησης και ορειβατικού σκι εισηγείται στο Δ.Σ. το πρόγραμμα αναβάσεων και λοιπών αθλητικών εκδηλώσεων του Συλλόγου, φροντίζει και εποπτεύει για την τήρηση αυτών, έχει την εποπτεία της εύρυθμης λειτουργίας των εντευκτηρίων του Συλλόγου και συντάσσει τις εκθέσεις αναβάσεων και υπολοίπων αθλητικών εκδηλώσεων του σωματείου καθώς και την ετήσια έκθεση δραστηριότητας του Συλλόγου, η οποία υποβάλλεται στην Ε.Ο.Ο.Α.

β) Ο Έφορος υλικού έχει την επιμέλεια για την αγορά, φύλαξη και προσωρινή διάθεση στα μέλη των αθλητικών υλικών (ορειβασίας, αναρρίχησης, ορειβατικού σκι κλπ.) και είναι υπεύθυνος για την τήρηση του βιβλίου υλικού.

γ)  Ο Έφορος καταφυγίου είναι υπεύθυνος για την εύρυθμη λειτουργία των καταφυγίων και μεριμνά για τις εργασίες κατασκευής και συντήρησης αυτών καθώς και για οποιοδήποτε σχετικό με αυτά θέμα, κυρίως δε παρέχει πληροφοριακά στοιχεία σε Συλλόγους, ορειβάτες, μελετητές και γενικά σε κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που ενδιαφέρεται για τα καταφύγια ιδιοκτησίας ή διαχειρίσεως του Συλλόγου.

Απόντες ή κωλυόμενοι αναπληρούνται από άλλα μέλη, οριζόμενα υπό του Δ.Σ.

Το Δ.Σ. δύναται για ορισμένες εγκαταστάσεις (καταφύγια, τεχνητές και φυσικές πίστες κλπ) να ορίσει έναν ή περισσότερους Εφόρους από τα τακτικά μέλη του Συλλόγου, εφόσον έχουν παρέλθει δύο (2) έτη από της εγγραφής τους.

 

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο   Δ’

Η Γενική Συνέλευση

 Άρθρο 22ο 

 Η Γενική Συνέλευση των μελών αποτελείται από τα ταμειακώς εν τάξει μέλη του Συλλόγου, έχουν δηλαδή δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση τα μέλη που έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώεσεις τους πρός τον σύλλογο.  Καλείται τακτικώς μεν κατά το τρίτο δεκαήμερο του μηνός Ιανουαρίου εκάστου έτους και εκτάκτως εάν κριθεί αναγκαίο από το Δ.Σ. του Συλλόγου ή αν ζητηθεί τούτο με έγγραφη αίτηση υπογεγραμμένη από το 1/5 των ταμειακώς εν τάξει τακτικών μελών του Συλλόγου, στην οποία θα ορίζονται και τα θέματα της ημερήσιας διατάξεως.

Οι έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις πρέπει να συγκαλούνται με ευθύνη του Δ.Σ. εντός δεκαπέντε ημερών από της υποβολής της σχετικής αιτήσεως.

Στη Γενική Συνέλευση  του σωματείου έχουν δικαίωμα να παρίστανται, και να συμμετέχουν όλα τα μέλη του. Δικαίωμα να ψηφίζουν και να εκλέγονται στα όργανα αποκτούν τα μέλη του σωματείου, πλήν των ιδρυτικών, μετά πάροδο ενός (1) έτους από την εγγραφή τους. Τα  λοιπά μέλη έχουν δικαίωμα μόνο το δικαίωμα να λαμβάνουν τον λόγο και να συμμετέχουν στη συζήτηση. Κάθε μέλος συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση αυτοπροσώπως με μία μόνο ψήφο. Απαγορεύεται η διά πληρεξουσίου συμμετοχή και ψηφοφορία.

Δέκα(10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πρίν από τη σύγκληση της γενικής Συνέλευσης, το Διοικητικό συμβούλιο του σωματείου καταρτίζει και δημοσιέυει κατάλογο των μελών που έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου. Η δημοσίευση του ανωτέρου καταλόγου πραγματοπιείται με την τοιχοκόληση του στον πίνακα ανακοινώσεων, η σε περίπτωση μη υπάρξεως τέτοιου πίνακα, σε άλλο εμφανές και ελεύθερα προσβάσιμο για τα μέλη  σημείο των γραφείων, η των εγκαταστάσεων του σωματείου. Για την  ανωτέρω τοιχοκόληση συντάσεται έκθεση που υπογράφεται από τον πρόεδρο και τον γραμματέα του Διοικητικού συμβουλίου. Σε περίπτωση που το σωματείο διατηρεί ιστότοπο, η δημοσίευση του καταλόγου γίνεται και με την ηλεκτρονική ανάρτηση του στον οικείο ιστότοπο. Κάθε μέλος του σωματείου έχει δικαίωμα να υποβάλει έγγραφες αντιρρήσεις κατά του καταλόγου, ενώπιον του Διοικητικού Συμβουλίου, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριών(3) ημερών από τη δημοσίευση του. Το Διοικητικό συμβούλιο αποφασίζει οριστικά επι των αντιρρήσεων που υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα, το αργότερο έως και δύο (2) πλήρεις εργάσιμες ημέρες πρίν από την ορισθείσα ημέρα διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης και , σε περίπτωση που οι υποβληθείσες αντιρρήσεις γίνουν δεκτές ως βάσιμες, τροποπιεί αναλόγως τον κατάλογο. Ο τροποποιημένος κατάλογος των μελών που έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση δημοσιεύεται με τον τρόπο που περιγράφεται πιο πάνω, το αργότερο έως και την προηγούμενη ημέρα της διεξαγωγής της. 

Οι προσκλήσεις για τις Γενικές συνελέυσεις γίνονται έξη (6) τουλάχιστον ημέρες πρίν από την οριζόμενη ημερομηνία και τα μέλη λαμβάνουν γνώση με ιδαίτερο έγγραφο, η με δημοσίευση της πρόσκλησης στον τοπικό ημερήσιο τύπο, ή με αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος (email)

Στήν πρόσκληση πρέπει να αναγράφονται όλα τα θέματα της ημερησίας διάταξης. Αποφάσεις επί των θεμάτων που δεν αναγράφονται στην πρόσκληση για την σύγκλιση της Γενικής Συνέλευσης είναι άκυρες.

Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει νομίμως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως παρισταμένου του ημίσεως πλεόν ενός των ταμειακώς εντάξει τακτικών μελών του συλλόγου. Μη υπαρχούσης απαρτίας η διακοπείσης της συνέλευσης για έλειψη απαρτίας, αυτή συνέρχεται εκ νέου εντός 10 ημερών, λογιζόμενη εν απαρτία με οποιοδήποτε αριθμό παρόντων τεμειακώς εντάξει τακτικών μελών και αποφασίζει επί των μη συζητηθέντων θεμάτων.

Στην Τακτική Γενική Συνέλευση εκτίθενται τα πεπραγμένα του Δ.Σ., υποβάλλεται ο διαχειριστικός απολογισμός του λήξαντος έτους, επί του οποίου αναγιγνώσκεται και η έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής, ψηφίζεται ο προϋπολογισμός του επόμενου έτους και διενεργούνται οι αρχαιρεσίες.

Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών.

 

Άρθρο 23ο 

Η Εξελεγκτική Επιτροπή

 

 Η Εξελεγκτική Επιτροπή αποτελείται από τρία (3) τακτικά μέλη, εκλέγεται κάθε δύο (2) έτη με μυστική ψηφοφορία από την Γενική Συνέλευση και υποβάλλει σε αυτήν από του επομένου από της εκλογής της έτους έκθεση επί της οικονομικής διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου.

Οι περιορισμοί που αναφέρονται στο άρθρο 13 παρ. 2 του παρόντος ισχύουν και για τα μέλη της Εξελεγκτικής Επιτροπής.

 

 

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο   Ε’

Πειθαρχικό Συμβούλιο

 Άρθρο 24ο 

 Συγχρόνως με την εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου, η τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε δύο (2) έτη με μυστική ψηφοφορία και το Πειθαρχικό Συμβούλιο του Συλλόγου, που αποτελείται από τρία (3) τακτικά μέλη και τρία (3) αναπληρωματικά.

Το Πειθαρχικό Συμβούλιο εκλέγει τον Πρόεδρο μεταξύ των μελών του. Το Πειθαρχικό Συμβούλιο λογίζεται εν απαρτία παρόντων πάντων των μελών, αποφαίνεται δε κατά πλειοψηφία.

Άρθρο 25ο 

Πάντοτε μετά από εισήγηση του Δ.Σ. το Πειθαρχικό Συμβούλιο, και πάντως μετά από ακρόαση του ενδιαφερομένου, επιβάλλει πειθαρχικές ποινές για βαρεία παράβαση του Καταστατικού του Συλλόγου ή των κανονισμών ορειβασίας, αναρρίχησης, ορειβατικού σκι, χρήσεως των αθλητικών εγκαταστάσεων κλπ. καθώς και για διαγωγή καταφώρως απάδουσα προς τους σκοπούς του Συλλόγου ή για πράξεις επιβλαβείς σε αυτόν και εν γένει για ανάρμοστη και αντιαθλητική διαγωγή.

Οι αποφάσεις του Πειθαρχικού Συμβουλίου, οι οποίες πρέπει να είναι πλήρως αιτιολογημένες, καταχωρούνται σε ιδιαίτερο βιβλίο πρακτικών, το οποίο τηρείται από ένα από τα μέλη του, κοινοποιούνται δε στο Δ.Σ. και την Ε.Ο.Ο.Α. για την εκτέλεση αυτών.

Οι επιβαλλόμενες πειθαρχικές ποινές ορίζονται αναλόγως του παραπτώματος και κατά την κρίση του Πειθαρχικού Συμβουλίου και μπορεί να είναι:

1. – Η έγγραφη παρατήρηση.

2. – Η αυστηρή έγγραφη επίπληξη.

3. – Η απαγόρευση εισόδου στα εντευκτήρια του Συλλόγου και στις αθλητικές εγκαταστάσεις αυτού για ορισμένο χρονικό διάστημα και όχι πλέον του ενός έτους.

Κανένα από τα μέλη δεν δύναται να τιμωρηθεί χωρίς προηγουμένως να απολογηθεί.

 

 

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο   Ζ’

Ομάδες

 

Άρθρο 26ο 

 Στο Σύλλογο είναι δυνατόν να λειτουργούν: α) Ομάδα νέων ορειβατών, β) Ομάδα νέων αναρριχητών, γ) Σπηλαιολογική Ομάδα.

Στις δύο πρώτες ομάδες μπορούν να συμμετέχουν νέες και νέοι ηλικίας μέχρι 18 ετών, στην δε Τρίτη ομάδα κάθε μέλος του Συλλόγου που επιθυμεί τούτο.

Τα της λειτουργίας των ομάδων αυτών διέπονται από τις διατάξεις του Καταστατικού, από ειδικό Κανονισμό που δύναται να συντάξει προς τούτο το Δ.Σ. και που θα τεθεί σε ισχύ αφού εγκριθεί από την Γ.Σ. και εφόσον δεν θα τροποποιεί τις διατάξεις του παρόντος.

Σε κάθε περίπτωση η λειτουργία των ομάδων αυτών και οι εσωτερικοί κανονισμοί των δεν επιτρέπεται να έρχονται σε αντίθεση με τα όσα ορίζονται από τον Νόμο και από τους σχετικούς Κανονισμούς της Ε.Ο.Ο.Α.

Το Δ.Σ. κατόπιν ομόφωνης απόφασης, εγκριμένης υπό της Γενικής Συνελεύσεως του Συλλόγου, δύναται να διαλύσει τις ομάδες αυτές σε περίπτωση εκτροπής από τον σκοπό λειτουργίας τους. Διαλυθείσα η ομάδα δύναται να ανασυσταθεί και πάλι κατόπιν αποφάσεως του Δ.Σ. .

 

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο   Η’

Γενικές Διατάξεις

 

Άρθρο 27ο 

Το Δ.Σ. δικαιούται να καταρτίζει κανονισμούς λειτουργίας των αθλημάτων, των εντευκτηρίων, των αγωνιστικών χώρων, της χρήσεως των αθλητικών εγκαταστάσεων, των ομάδων κλπ., οι οποίοι όμως τίθενται σε εφαρμογή μετά από προηγούμενη έγκρισή τους από την Γενική Συνέλευση.

Οι κανονισμοί αυτοί πρέπει να συνάδουν με τα οριζόμενα από την Ε.Ο.Ο.Α. και από τον εκάστοτε ισχύοντα αθλητικό Νόμο.

 

Άρθρο 28ο 

Η τροποποίηση του παρόντος Καταστατικού καθώς και η διάλυση του Συλλόγου αποφασίζεται από την Γενική Συνέλευση, κατά την οποία απαιτείται η παρουσία του ημίσεος τουλάχιστον των μελών και η πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των παρόντων.

Σε περίπτωση διαλύσεως του Συλλόγου η περιουσία αυτού περιέρχεται στην Γενική Γραμματεία Αθλητισμού.

 

Άρθρο 29ο 

Ο Σύλλογος μπορεί να συγχωνευθεί με άλλο αθλητικό σωματείο που καλλιεργεί τον ίδιο κλάδο άθλησης, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης αυτού, και να ιδρυθεί έτσι νέο σωματείο που μπορεί να φέρει την επωνυμία ενός ή περισσοτέρων από τα συγχωνευθέντα σωματεία ή οποιαδήποτε άλλη ονομασία.

 

Άρθρο 30ο 

Ο Σύλλογος έχει στρογγυλή σφραγίδα η οποία στην περιφέρεια φέρει τις λέξεις ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ και στο κέντρο παράσταση εικονίζουσα αετό, ο οποίος κρατάει με τα νύχια του ορειβατική σκαπάνη και υπερίπταται των  κορυφών του Ολύμπου.

 

Άρθρο 31ο 

Οτιδήποτε δεν προβλέπεται από το παρόν Καταστατικό ρυθμίζεται κσι διέπεται από την ισχύουσα περί αθλητικών σωματείων νομοθεσία , και από τις οικείες διατάξεις του Αστικού Κώδικα,οι διατάξεις των οποίων είναι ισχυρότερες και προέχουν αυτών των καταστατικών.

 

Άρθρο 32ο 

Το παρόν Καταστατικό αποτελείται από 32 άρθρα, αποτελεί τροποποίηση του από 12.5.1975 Καταστατικού, όπως αυτό τροποοιήθηκε καί ίσχυε με την υπ αριθμ.11-12-1999 απόφαση της Γενικής του (τροποποιημένη η οποία εγκρίθηκε με την υπ αριθμ 51/2000 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου) ενεκρίθη την 1η Ιουνίου 2022 κατ΄άρθρο και στο σύνολο  του από την Γενική Συνέλευση του συλλόγου και θα τεθεί σε ισχύ από της νομίμου δημοσιέυσεως του στο βιβλίο σωματείων του Πρωτιδικείου Κορίνθου.

 

 

Κόρινθος, 1 Ιουνίου 2022

 

                             Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                               Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

                       ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ                                      ΚΟΥΝΕΛΑΚΗΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ

 

 

Ημερολόγιο